(07-03-2019, 19:55 )Polak mały napisał(a): Projekt "Emerytura plus" będzie w czwartek skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Plan zakładający wypłatę "trzynastki" dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, ma obowiązywać od 1 maja. Obejmie blisko 10 mln osób.
Szybko poszło,a sprawa naszych podwyżek od listopada nie może być skierowana do konsultacji społecznych.Żenada,jak jesteśmy traktowani.
Odpowiedz
(11-03-2019, 13:12 )Bartek napisał(a): Witam, mam pytanie, jak technicznie rozwiązujecie to, że skazany przebywając na urlopie wypoczynkowym ma prawo do korzystania np. z dodatkowego widzenia?? Jest pieczątka Dyrektora, że skazany ma uprawnienia, ale co dalej? Ksero decyzji na sale widzeń czy jak? Czy w formie wniosku nagrodowego? Jak to działa u Was w jednostkach?

Jak się należy to ma i tyle. Ktoś przyjedzie to jakiś f-sz zrobi widzenie  i tyle.  O co kaman
Odpowiedz
(10-03-2019, 17:10 )dar33 napisał(a): Dzien dobry. W piątek byly wyplacane 13. I w tym rzec nie otrzymalem jej, poniewaz zostalem zatrudniony 2 lipca 2018 roku. I przez ten jeden dzien niestety nie moge liczyc na polowe 13. Mam pytanie: Czy maja do tego prawo? Tym bardziej, ze 1 lipca wypadal w niedziele.Prosil bym o pomoc, bo kazdy wie ile zarabia poczatkujacy funkcjonariusz. Jutro w finansowce chcialbym miec solidne argumenty do przedstawienia. Dziekuje i czekam na pomoc

Jeśli na kacie mianowania masz 2 lipca, to nic na to nie poradzisz. A od roztrząsania kwestii czy ci się należy, czy nie są raczej kadry, finanse są odpowiedzialne za wypłatę.
Odpowiedz
(06-03-2019, 13:46 )eeedek4 napisał(a): mpower5 wygląda to tak,że jeśli nie dotrzymasz do 15 tego roku to kasę musisz oddać.I to co najciekawsze kasę dostałeś netto do ręki a oddasz brutto.Jedyny twój ratunek żeby jej nie oddawać przed 15- tym rokiem to przejście rentę.0114-KDIP3-3.4011.497.2017.1.JM | Interpretacja indywidualna
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 4 grudnia 2017 r.
W zakresie skutków podatkowych zwrotu pomocy finansowej przyznanej na zakup lokalu mieszkalnego.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2017 r. (data wpływu 10 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu pomocy finansowej przyznanej na zakup lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 10 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu pomocy finansowej przyznanej na zakup lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Z dniem 1 marca 2012 r. Wnioskodawca został przyjęty do służby więziennej na okres służby przygotowawczej. Następnie w dniu 1 marca 2014 r. został mianowany do służby stałej. W dniu 20 listopada 2015 r. Wnioskodawca złożył do Dyrektora Aresztu Śledczego (jednostka w której Wnioskodawca pełni służbę) wniosek o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu. Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektor Aresztu Śledczego z dnia 19 września 2016 r. przyznał Wnioskodawcy pomoc na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu w kwocie 50.787,50 zł (pięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem i 50/100 złotych). Pomoc ta została Wnioskodawcy wypłacona, jednakże od tej wypłaty Areszt Śledczy pobrał jako płatnik zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a Wnioskodawca uwzględnił przychód brutto z tego tytułu (tj. 50.787,50 zł) w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, jako przychód ze stosunku służbowego. W związku ze zgłoszeniem przez Wnioskodawcę pisemnego wystąpienia ze służby Dyrektor Aresztu Śledczego decyzją personalną z dnia 13 września 2017 r. zwolnił Wnioskodawcę z dniem 31 października 2017 r. ze służby więziennej. Następnie w dniu 25 października 2017 r. decyzją Dyrektor Aresztu Śledczego nakazał Wnioskodawcy zwrot w terminie 14 dni od otrzymania decyzji otrzymanej pomocy finansowej w kwocie brutto, powiększonej o ustawową waloryzację (łączna kwota do zwrotu to 51.447,74 zł).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy w razie dokonania przez Wnioskodawcę zwrotu całej kwoty wskazanej w decyzji Dyrektora Aresztu Śledczego z dnia 25 października 2017 r. będzie uprawniony do uwzględnienia przy obliczaniu podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 kwoty zwróconej pomocy mieszkaniowej, w części odpowiadającej kwocie uprzednio przyznanej pomocy finansowej brutto, tj. kwoty 50.787,50 zł (pięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem i 50/100 zł), która to kwota winna obniżyć podstawę obliczenia podatku?
Zdaniem Wnioskodawcy, będzie On uprawniony do uwzględnienia przy obliczaniu podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 kwoty zwróconej pomocy mieszkaniowej, w części odpowiadającej kwocie uprzednio przyznanej pomocy finansowej brutto, tj. kwoty 50.787,50 zł (pięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem i 50/100 zł), która to kwota winna obniżyć podstawę obliczenia podatku.
Prezentowane stanowisko Wnioskodawca opiera na tym, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku, stanowi (co do zasady) dochód po odliczeniu kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Taka właśnie sytuacja występuje w przedstawionym stanie faktycznym, bowiem przyznana i wypłacona Wnioskodawcy uprzednio pomoc mieszkaniowa zwiększyła Jego dochód podlegający opodatkowaniu osiągnięty w 2016 r.
Obecnie Wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić otrzymaną pomoc w kwocie brutto, na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o służbie więziennej (Dz. U. z 2017 r., poz. 631, z późn. zm.), który stanowi, że pomoc finansowa podlega zwrotowi w przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 15 lat służby w służbie więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który przed upływem tego okresu nabył prawo do renty inwalidzkiej służby więziennej.
Analogiczne stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 7 września 2012 r. DD3/033/17/KDJ/12/PK-268 (wydruk w załączeniu).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.
Na podstawie art. 11 ust. 1 przywołanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Stosownie do art. 12 ust. 1 cyt. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że decyzją Nr 11/S/16 z dnia 19 września 2016 r. Dyrektor Aresztu Śledczego przyznał Wnioskodawcy pomoc na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu w kwocie 50.787,50 zł. W związku ze zgłoszeniem przez Wnioskodawcę pisemnego wystąpienia ze służby Dyrektor Aresztu Śledczego w dniu 25 października 2017 r. nakazał Wnioskodawcy zwrot w terminie 14 dni od otrzymania decyzji otrzymanej pomocy finansowej w kwocie brutto, powiększonej o ustawową waloryzację (łączna kwota do zwrotu to 51.447,74 zł).
Szczegółowe rozwiązania dotyczące przedmiotowej pomocy finansowej przyznawanej funkcjonariuszom Służby Więziennej określa art. 184 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r., poz. 631, 1321) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej (Dz. U. Nr 147, poz. 986).
Stosownie do postanowień art. 184 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej, funkcjonariuszowi w służbie stałej, który spełnia warunki do przydziału lokalu mieszkalnego, a który lokalu tego nie otrzymał na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej.
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej, pomoc finansowa podlega zwrotowi w przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 15 lat służby w Służbie Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który przed upływem tego okresu nabył prawo do renty inwalidzkiej Służby Więziennej.
Z powyższego wynika, że pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego otrzymywana przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, z zasady jest bezzwrotna. Konieczność zwrotu występuje wyłącznie w przypadku, gdy funkcjonariusz Służby Więziennej zostanie zwolniony ze służby przed upływem 15 lat tej służby, z wyłączeniem funkcjonariuszy, którzy przed upływem tego okresu nabyli prawo do renty inwalidzkiej Służby Więziennej.
Do ustalenia kwoty pomocy finansowej podlegającej zwrotowi przyjmuje się kwotę przyznanego świadczenia waloryzowanego corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalony w ustawie budżetowej, w przypadku gdy obowiązek zwrotu powstał w latach następujących po roku przyznania pomocy finansowej. Na pisemny wniosek funkcjonariusza zwrot pomocy finansowej może nastąpić w ratach (art. 186 ust. 2 i 3 ustawy o Służbie Więziennej).
W związku z powyższym, należy wskazać, że konsekwencją otrzymania przez funkcjonariusza pomocy finansowej jest powstanie po jego stronie przychodu ze stosunku służbowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W przypadku natomiast, gdy zajdzie okoliczność powodująca obowiązek zwrotu otrzymanej uprzednio pomocy finansowej należy zwrócić uwagę na postanowienia art. 26 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika.
Przepis ten zatem stanowi postawę prawną odliczenia od dochodu dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika.
Dokonanie zwrotu pomocy finansowej można uznać za zwrot nienależnie pobranego świadczenia, którego „nienależność” jest spowodowana niespełnieniem warunku dotyczącego stażu w Służbie Więziennej. Jednakże odliczeniu na podstawie tej regulacji podlegać będzie wyłącznie równowartość otrzymanej kwoty pomocy finansowej (łącznie z podatkiem), tj. bez kwot waloryzacji, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej. W przypadku, gdyby kwota dokonanego w roku podatkowym zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przekroczyła kwotę dochodu, nadwyżka może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych (art. 26 ust. 7h ustawy).
Stanowisko Wnioskodawcy jest więc prawidłowe.
Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywiste stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywało się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.
Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.
Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:
  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).
Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.
Odpowiedz
Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r336953...3b9dRlsblA
Odpowiedz
Witam,
rozpoczyna się legislacja projektu podwyżki poprzez wzrost mnożnika, ok ale:
obiecano średnio 650,00 brutto
a w projekcie:
starszy strażnik teraz (mnożnik 3,28) czyli 2074,00 zasadniczej, po podwyżce (mnożnik 3,71) 2346,00 - różnica 272,00 ??
oddziałowy (mnożnik 3,28) czyli 2321, po podwyżce (mnożnik 3,71) 2625,00 - różnica 304,00 ??
To takie podwyżki dla większości Smile Chyba ktoś tu robi kogoś w ...
Odpowiedz
Do Bartek
Zatrudnieniowiec wpisuje urlop w Noe i jak wprowadzasz informacje o widzeniu to tam masz
Odpowiedz
Witam.
Czy podniesienie wskaznika wielokrotnosci kwoty bazowej nie powinno byc razem ze zmiana innej skladowej??? Podniesienie tylko wskaznika daje nie rowny podzial!
Powinny byc dwa rozporzadzenia. Czy sie myle?
Odpowiedz
(11-03-2019, 13:12 )Bartek napisał(a): Witam, mam pytanie, jak technicznie rozwiązujecie to, że skazany przebywając na urlopie wypoczynkowym ma prawo do korzystania np. z dodatkowego widzenia?? Jest pieczątka Dyrektora, że skazany ma uprawnienia, ale co dalej? Ksero decyzji na sale widzeń czy jak? Czy w formie wniosku nagrodowego? Jak to działa u Was w jednostkach?

Co to wgl za pytanie? Czy Ty na prawdę jesteś funkcjonariuszem i masz pojęcie o swojej pracy? Co ma urlop "osadzonego" do widzenia i wniosku nagrodowego? Nic dziwnego że tak nas postrzegają..
Odpowiedz
(10-03-2019, 17:10 )dar33 napisał(a): Dzien dobry. W piątek byly wypłacane 13. I w tym rzec nie otrzymałem jej, ponieważ zostałem zatrudniony 2 lipca 2018 roku. I przez ten jeden dzien niestety nie moge liczyc na polowe 13. Mam pytanie: Czy maja do tego prawo? Tym bardziej, ze 1 lipca wypadal w niedziele.Prosil bym o pomoc, bo kazdy wie ile zarabia poczatkujacy funkcjonariusz. Jutro w finansowce chcialbym miec solidne argumenty do przedstawienia. Dziekuje i czekam na pomoc

Aby otrzymać "13-stkę" (a dokładnie jej 1/2) musisz mieć co najmniej pełne 6 m-cy przepracowane, a nie masz. Tyle. Nawiasem zatrudnienie od 2 nie było przypadkowe. Jedna "13 stka" mniej do płacenia.

Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

To dopiero początek Twoich rozczarowań tą służbą .... 
Odpowiedz
(12-03-2019, 14:23 )olee napisał(a): Nadal cisza w sprawie PODWYŻEK  :/

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r336953...j-sta.html
Odpowiedz
(12-03-2019, 14:23 )olee napisał(a): Nadal cisza w sprawie PODWYŻEK  :/

no jak to cisza? zobacz kolego jaki piękny artykuł :-)
http://www.nszzfipw.org.pl/jak-ksztaltow...belki.html

średnio zarabiamy po 5651,41 a w 2019 uposażenie wzrosło ci o 655,01 jest kosmos co ?
Odpowiedz
Nadal cisza w sprawie PODWYŻEK :/
Odpowiedz
Witam, mam pytanie, jak technicznie rozwiązujecie to, że skazany przebywając na urlopie wypoczynkowym ma prawo do korzystania np. z dodatkowego widzenia?? Jest pieczątka Dyrektora, że skazany ma uprawnienia, ale co dalej? Ksero decyzji na sale widzeń czy jak? Czy w formie wniosku nagrodowego? Jak to działa u Was w jednostkach?
Odpowiedz
No właśnie ja też nie rozumie tego, że nie mogą się określić kiedy będzie wypłacona podwyżka. My na oddziale musimy podejmować decyzje w sekundy a oni już 4 miesiące się zastanawiają. To jest żenujące, inne służby już dawno mają a My jak zwykle dramat.
Odpowiedz
Dzien dobry. W piątek byly wyplacane 13. I w tym rzec nie otrzymalem jej, poniewaz zostalem zatrudniony 2 lipca 2018 roku. I przez ten jeden dzien niestety nie moge liczyc na polowe 13. Mam pytanie: Czy maja do tego prawo? Tym bardziej, ze 1 lipca wypadal w niedziele.Prosil bym o pomoc, bo kazdy wie ile zarabia poczatkujacy funkcjonariusz. Jutro w finansowce chcialbym miec solidne argumenty do przedstawienia. Dziekuje i czekam na pomoc
Odpowiedz
W mojej jednostce dowódcy zmian przekazali wiadomość która pochodzi od dyrektora a mianowicie że na ostatniej odprawie dyrektorów w Popowie uzyskali od swoich przełożonych informacje,że płatne nadgodziny będą naliczane od czerwca 2020 w wysokości najniższej stawki godzinowej czyli na dziś 14.70 PLN .Pytam czy to prawda bo jeśli tak to jest to złamanie porozumienia a jeśli już łamią porozumienia to jestem pełen obaw co do podwyżek
Odpowiedz
Może zacznę od serdecznych życzeń dla naszych Pań.Nie tylko tych w naszych szeregach ale dla wszystkich. Najlepszego. Ok. 13 poszły. Ale mylą się ci którzy myślą że to uciszy falę niezadowolenia.. Ta cisza w temacie podwyżki potęguje złe emocje i mam nadzieję że nasi przełożeni maja tego świadomość. Inaczej niedługo obudzą się z ręką w nocniku.
Odpowiedz
Jak można w zestawieniach wzrostu wynagrodzenia ten z bieżącego roku? Ja rozumiem, że jest rok wyborczy i władza się chce chwalić czego dokonała, ale póki co, to na stronie RCL nie ma nawet śladu po rozporządzeniu odnośni podwyżek, nie mówiąc już o przelewie na konto...
Odpowiedz
Projekt "Emerytura plus" będzie w czwartek skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Plan zakładający wypłatę "trzynastki" dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, ma obowiązywać od 1 maja. Obejmie blisko 10 mln osób.
Szybko poszło,a sprawa naszych podwyżek od listopada nie może być skierowana do konsultacji społecznych.Żenada,jak jesteśmy traktowani.
Odpowiedz
Śmiech i kpina !!!! Pokazują jak kształtowal się wzrost naszych uposażeń w latach 2017-19 !!! A co my w 2019 dostaliśmy ? Nic ,nadal nie ma projektu na RCL, ZZ i CzSw dzieli kasę której nie ma , jedni na dodatki drudzy na stanowiska , a co im do tego ??? Dać podwyżki jak w porozumieniu i tyle !!! A na dodatki czy stanowska z innej puli walczyć a nie z wywalczonego porozumienia z listopada !!!!
Odpowiedz
W końcu doczekaliśmy się podwyżek.Od 1 kwietnia będą doliczone do wypłaty.Lepiej późno niż w cale.
Odpowiedz
(05-03-2019, 17:14 )mpower5 napisał(a): Witam mam pytanie do Was???Czy miał ktoś z was  taką sytuację lub się z nią spotkał,że biorąc dofinansowanie na zakup mieszkania nie dotrwał do 15 roku służby Smilenp: zmienił pracę itp... pytanie brzmi jak dalej wyglądała sytuacja jeśli chodzi o zwrot dofinansowanie

Otrzymujesz decyzje dyrektora o zwrocie. Wydaje mi sie ze bedzie to w ramach decyzji administracyjnych. Czyli 14 dni na odwolanie do okregu, a nastepnie droga sadowa.
W decyzji bedzie podany termin oraz kwota do zwrotu. Wartosc Brutto z uwzględnioną waloryzacja. Zgodnie z orzeczeniami sądów zwrot podatku sie nie należy.
Odpowiedz
Jak zwykle nikt nie wie kiedy będzie podwyżka.
Chodzą plotki że podwyżka będzie w Marcu a teraz w Kwietniu Cyrk na kółkach :/
W wiadomościach gadają nauczyciele że Więziennictwo już dostało podwyżki co jest totalną bzdurą. CYRK :/
Odpowiedz
Policja już zapomniała o podwyżkach i obecnie Przewodniczący Jankowski rozmawia z Ministrem Brudzińskim o spełnieniu pozostałych postulatów (art. 15a, pełnopłatne nadgodziny, 25 lat do emerytury bez limitu wieku). Widząc "nasze" tempo prac nad podwyżkami, pewnie większość z nas będzie już emerytami, zanim te zmiany nastąpią.
Panie Przewodniczący Tuła, trzeba bardziej naciskać na ministrów MS.

https://ochrona24.info/15181,art-15a-i-nie-tylko/
Odpowiedz
Odprawa roczna??-zenada. Pan minister prosi o więcej. Więcej czego pytam. Może trzeba dać od czasu do czasu coś ludziom żeby wymagać. Oblozyliscie ludzi obowiązkami że ledwo dysza. Mydlicie nam oczy trzynastkami, obietnicą awansował a gdzie podwyżki.Pogaduszki ludzi którzy za grosz pojęcia nie mają o realnej służbie.
Odpowiedz
Podczas odprawy rocznej kierownictwa, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński zapewnił, że w 2019 roku najważniejsi będą ludzie: funkcjonariusze i pracownicy formacji. [i]– Bardzo was proszę, byście w tym szczególnym, jubileuszowym dla nas roku, realizowali swoje zadania z jeszcze większym zaangażowaniem –[/i] powiedział.
Co Wy na to? Bo ja myślę, że to kolejny prima aprilisowy żart.
[/quote]

Ten rok jest faktycznie wyjątkowy... tak bardzo wyjątkowy że w dniu święta SW zapomniano nawet o życzeniach dla funkcjonariuszy.
Z awansów  niewielu funkcjonariuszy mogło się cieszyć, bo blokowane są od 2-3 lat choć oficjalnie nic ich nie blokuje....
Nie wiem, czy można wymagać jeszcze większego zaangażowania od funkcjonariusza działu ochrony z 400 nadgodzinami, czekającego na awans 3 lata i na obiecaną podwyżkę, którą według mediów już dostał?? -- widocznie można.  

Jeśli dodamy do tego obrazu KDO, który w imię walki z nadgodzinami, by polepszyć sobie wyniki kwartalne --likwiduje kolejne stanowiska i posterunki, dokładając tym samym zadań i obowiązków pozostałym funkcjonariuszom, mamy pełen obraz wyjątkowości tego roku...
Jeśli  w tym roku mają być najważniejsi ludzie to proszę o nich dbać, bo na razie wszystko zmierza do tego że  po podwyżkach w 2020 r odejdzie większość z prawami emerytalnymi a ci którzy zostaną nie będą w tanie udźwignąć ciężaru pracy w okrojonym do granic możliwości stanie osobowym. Bo na rekrutację nie ma co liczyć...
Pozdrawiam.
Odpowiedz
I podobnie było w 2007r. Niby 777zł przez trzy lata. Pierwsza podwyżka była, potem wybory, potem ten pan co jest przewodniczącym parlamentu europejskiego kazał rozesłać do nas listy że będzie super i w ogóle, a potem zabrano inflacyjne, skończyły się nagrody, wychamowały awanse, do góry wiek emerytalny itd. I w zasadzie do dzisiaj SW zaciska pasa. Słabo widze te całe porozumienie i te podwyżki na przyszły rok i obnizenie wieku i cała reszta. Ten rząd także rozesłał do nas listy przecież. Tak jak ktoś napisał, wymagania wobec nas wysokie, służba realnie zagrażająca zdrowiu i życiu f-sza , ale jesteśmy traktowani naprawde jak takie byle co, taka jest prawda, zero szacunku do nas, a co do związków to czas już żeby przestać tak strzałkować i klepać się po pleckach i uśmiechać się do tych onych co nas mają gdzieś . Nikt tu przygłupem nie jest i konkretnie kazdy chce wiedzieć kiedy dostanie podwyżke bo się żyje za te pieniądze, wszystko do góry idzie, a jak nie chcą dać to niech powiedzą nie damy i tyle.
Odpowiedz
mpower5 wygląda to tak,że jeśli nie dotrzymasz do 15 tego roku to kasę musisz oddać.I to co najciekawsze kasę dostałeś netto do ręki a oddasz brutto.Jedyny twój ratunek żeby jej nie oddawać przed 15- tym rokiem to przejście rentę.
Odpowiedz
Panie administratorze pytanie odnośnie awansów na st straznikow w sluzbie jestem od 2014 roku podoficerka skonczona 2016 kwiecień pytanie jsk długo mamy czekać tyle osob odchodzi na emerytury pytam gdzie te pieniadze i wymagania ze nie ma ludzi i ze straznikiem z kapralem praca na oddziale a ja sie pytam kogo to obchodzi ze nie ma ludzi prosze o odpowiedz dla mnie i dla kolegow ktorych pewnie jest tysiace ktorzy maja taka sytuacje
Odpowiedz
Głodujesz? Sprawia Ci to wielka roznice jak dostaniesz podwyzke z wyrownaniem 1 kwietnia czy 1 maja a dlaczego nie napiszesz nic o PO i PSL jak nic Ci nie dawali przez 8 lat to Ci sie podobało takSmile? Dlazcego piszesz ze data 1 kwietnia jest wyssana z palca skoro nie masz pojecia kiedy dostaniesz podwyzkeSmile?
Odpowiedz
Dyrektor generalny zapowiedział, że do okręgowych inspektoratów skierowano środki na realizację awansów dla funkcjonariuszy, którzy nabyli uprawnienia do 31 grudnia 2017 r. oraz poinformował, że podejmie starania, aby w tym roku zrealizować jeszcze kolejne awanse.

czyli jak ktoś w 2018 ukończył szkołę podoficerską nie dostanie awansu na stanowisku na st. strażnika ? ? ?
Odpowiedz
2019, 09:52
Znowu na samym końcu. Pięknie panowie z C.Z dbają o swoją kadrę. Ale co tu się dziwić. Oni nie dostają ochlapów ze stołu. Jeszcze 3-4 lata odejdą Ci co są na 15 lat i będzie trzeba zamykać ten cyrk bo nie ma chętnych do pracy a Ci co się już przyjęli obserwują i też się zwolnią.
Odpowiedz
Sprawami legislacyjnymi niech się zajmują ci którzy biorą za to pieniądze. My chcemy krótkiej,  informacji- kiedy one będą?- Krótkiej, zwięzłej informacji, żebyśmy wiedzieli, że traktowani jesteśmy poważnie- krótka wiadomość, która urnie wszelkie dewagacje i niepotrzebne niezdrowe emocje.
Odpowiedz
Jak to jest możliwe. Podwyżki ogłoszone w
zeszłym roku - niewypłacone do dziś a 13stki emerytur i rent ogłoszone w styczniu mają być wypłacane od 1 maja br. ...?!
Odpowiedz
(04-03-2019, 20:12 )ZIBI napisał(a): szczerze to jest mi Was strasznie zal przez 8 lat nie mogliscie sie doczekac podwyzek a do 1 kwietnia nie mozecie poczekac? Załosni Zalosni ZałosniSmile

a ta data skąd się wzięła? na stronie RCL nie ma nawet projektu więc ja się pytam co ma się stać 1 kwietnia? no wypłata to ja wiem a i Prima aprilis. Mnie jest żal takich nie potwierdzonych wpisów wyssanych z palca.

[url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Prima_aprilis][/url]
Odpowiedz
Wystarczy żebyśmy otrzymali wiadomość kiedy ta podwyżka?- niech będzie, że np. w maju ale żeby wszyscy wiedzieli i byłoby po sprawie. A tu niestety zawsze musi być kręcenie i przez to tworzenie nerwowej atmosfery. Co nas obchodzi procedura legislacyjna- niech się zajmą tym ci którzy biorą za to pieniądze.
Odpowiedz
Przykre jest to, że wszystkie służby mundurowe dostały podwyżki, poza Nami. O Nas zapomniano. ZAPOMNIANO! To nawet nie jest śmieszne, to jest żenujące. Od Nas oczekują wspinania się na wyżyny, setki nadgodzin, sami w zamian nic nie dając. To jest wstyd dla Naszej góry, po prostu po ludzku wstyd, że nie dbacie o swoich ludzi. Marzy Wam się Norwegia. Dobrze, że tylko są to marzenia. Przy tym zostaniemy.
Odpowiedz
Witam mam pytanie do Was???Czy miał ktoś z was taką sytuację lub się z nią spotkał,że biorąc dofinansowanie na zakup mieszkania nie dotrwał do 15 roku służby Smilenp: zmienił pracę itp... pytanie brzmi jak dalej wyglądała sytuacja jeśli chodzi o zwrot dofinansowanie
Odpowiedz
(04-03-2019, 20:12 )ZIBI napisał(a): szczerze to jest mi Was strasznie zal przez 8 lat nie mogliscie sie doczekac podwyzek a do 1 kwietnia nie mozecie poczekac? Załosni Zalosni ZałosniSmile

Po pierwsze, co to za magiczna data 1 kwietnia? Chyba jaja na prima aprilis sobie robisz, wierząc że do tego czasu będą podwyżki?
Po drugie, skoro inne służby mogły, to dlaczego nasza nie?
Po trzecie, powiedz w banku, żeby poczekali ze spłatą kredytu do 1 kwietnia. 

https://ochrona24.info/15181,art-15a-i-nie-tylko/
policyjne związki działają i mają, a nasze gdzie są? 

Podczas odprawy rocznej kierownictwa, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński zapewnił, że w 2019 roku najważniejsi będą ludzie: funkcjonariusze i pracownicy formacji. [i]– Bardzo was proszę, byście w tym szczególnym, jubileuszowym dla nas roku, realizowali swoje zadania z jeszcze większym zaangażowaniem –[/i] powiedział.
Co Wy na to? Bo ja myślę, że to kolejny prima aprilisowy żart.
Odpowiedz
Myślę że zadbanie o zdrowie rozwiąże wiele naszych problemów z ostatnich tygodni.
Odpowiedz
(04-03-2019, 20:12 )ZIBI napisał(a): szczerze to jest mi Was strasznie zal przez 8 lat nie mogliscie sie doczekac podwyzek a do 1 kwietnia nie mozecie poczekac? Załosni Zalosni ZałosniSmile

A jak tu się nie denerwować jak sama pani minister edukacji  w RMF powiedział  że Służba Więzienna już dostała 650 zł podwyżki. 
Nikt z nas nie dostał i nie wiadomo kiedy dostanie.  Dodgy
Odpowiedz
Takie informacje doprowadzają do roztroju nerwowego. JA idę od jutra się leczyc a wy działajcie w temacieSmile
Odpowiedz
(04-03-2019, 20:12 )ZIBI napisał(a): szczerze to jest mi Was strasznie zal przez 8 lat nie mogliscie sie doczekac podwyzek a do 1 kwietnia nie mozecie poczekac? Załosni Zalosni ZałosniSmile

A któż to cię zapewnił że 1 kwietnia będzie kasa?Bo na razie to mozesz pomarzyć.Za chwilę z protestem ruszają nauczyciele i może ktoś stwierdzi że to pilniejsza sprawa a SW czeka 8 lat to jeszcze poczekaja.
Odpowiedz
Powiem wprost, wstyd dla Naszych przełożonych w CZSW oraz NSZZFIPW żeby prawie 30 tysiecy funkcjonariuszy dowiadywało się od zaprzyjaźnionego portalu o postępach w pracach nad rozporządzeniem w sprawie naszych wynagrodzeń. CZSW ma codzienny kontakt z ministerstwem i co? Wielkie nic!!!Brawo Panie Generale!!!Strona zwiazkowa zrobiła bardzo duzo9,Ale można by oficjalnie zapytać co się dzieje. Nam pozostaje czekać bo ta Służba uczy cierpliwości zwłaszcza jeśli chodzi o pieniądze.
Odpowiedz
Wszyscy nas zlewają. Od Annasza do Kajfasza. Robi się co raz cieplej, dni dłuższe to i w domu się posiedzi na L4. A pan Jaki pokaże jak się pełni służbę.
Odpowiedz
(04-03-2019, 17:56 )Ochrona15l napisał(a): Witam. Co się stało z zapewnieniami że prace legislacyjne przebiegają w szybkim tempie. Nagle się okazało że Minister ponagla{w innym miejscu czytamy że "prosi" o przyspieszenie prac}, a z tego wszystkiego wynika że nasze podwyżki są w lesie. Piszą że cierpliwość f~szy się kończy, aja myślę że dawno się skończyła i najwyższa pora dać temu wyraz.

To prawda Jak długo mamy jeszcze czekać  ? Dodgy
Odpowiedz
(02-03-2019, 21:13 )fafik1977 napisał(a): Człowieczku o słabej konstrukcji z miła chęcią zamienię się z Tobą na 3m-ce i zapraszam do AS Warszawa Białołęka i wówczas pokażesz co potrafiszSmile

Jeszcze na solówkę go zaproś. Jestem ciekawy co Ty tam takiego robisz skoro chcesz więcej zarabiać ?! Jakieś inne zasady i obowiązki macie tam niż na innych puchach ?
Odpowiedz
szczerze to jest mi Was strasznie zal przez 8 lat nie mogliscie sie doczekac podwyzek a do 1 kwietnia nie mozecie poczekac? Załosni Zalosni ZałosniSmile
Odpowiedz
Poproszę o opinię. W listopadzie złożyłem wniosek o dofinansowanie do zakupu mieszkania. Do tej pory nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Wiem że administracja ma 30 dni a w razie skomplikowanej sprawy do 60 dni.
Odpowiedz