O nas

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

 

Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Więziennej zrzeszeni w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa działają:

  • w trosce o skuteczne działania na rzecz kształtowania godnego bytu i wizerunku funkcjonariusza Służby Więziennej, poprzez przestrzeganie zasad etyki zawodowej i reprezentowanie ich interesów,
  • w trosce o jak najlepsze wykonywanie zadań służbowych, poprzez podnoszenie wiedzy penitencjarnej, umiejętności zawodowych, kształtowanie postaw humanistycznych i praworządności,

 Zgodnie ze Statutem NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą organów krajowych Związku jest miasto Warszawa.

Oznakami zewnętrznymi Związku są: sztandar i flaga Związku, znak graficzny Związku, odznaki, medale i ordery. Związek jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządną organizacją zawodową zrzeszającą funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, emerytów i rencistów Służby Więziennej, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Najwyższym organem stanowiącym Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów, który powołuje organy wykonawcze, a mianowicie: Zarząd Główny, Prezydium Zarządu Głównego oraz Główną Komisję Rewizyjną. Analogiczna struktura władz Związku panuje w strukturach okręgowych i terenowych. Kadencja organów Związku trwa cztery lata. Organy Związku działają kolegialnie. Pracami organów Związku kierują przewodniczący. Zarząd Główny jest organem nadrzędnym wobec jednostek organizacyjnych Związku.

Zarząd Główny stanowią: przewodniczący zarządów organizacji międzyzakładowych oraz osoby wybrane przez Krajowy Zjazd Delegatów spośród delegatów. Prezydium Zarządu Głównego stanowią: przewodniczący ZG, wiceprzewodniczący ZG i członkowie w liczbie określonej przez ZG. Przewodniczący Zarządu Głównego, lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący, reprezentuje Związek na zewnątrz oraz kieruje pracami Zarządu i Prezydium. Obsługą Zarządu Głównego Związku, w tym przede wszystkim w zakresie finansowo-księgowym i dokumentacyjnym zajmuje się Biuro Zarządu Głównego, które mieści się budynku Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie przy ul. Wiśniowej 50 02-520 w Warszawie. Związek prowadzi stronę internetową: https://nszzfipw.org.pl/

 Cele i zadania Związku

Związek reprezentuje funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa oraz inne osoby, a także broni ich godności, praw oraz interesów materialnych   i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych, w szczególności poprzez:

1/ obronę ich interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych,

2/ zapewnienie przestrzegania praw wynikających ze stosunku służbowego i stosunku pracy,

wynagrodzenia, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stabilizacji zawodowej,

3/ współdziałanie w godzeniu działalności jednostek organizacyjnych więziennictwa  z interesami zatrudnionych w nich funkcjonariuszy i pracowników,

4/ oddziaływanie na rzecz demokratyzacji, praworządności i koleżeńskiej solidarności w stosunkach  międzyludzkich,

5/ współdziałanie w kształtowaniu etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków  służbowych,

6/ inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania funkcjonariuszom i pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych oraz adaptacji społeczno – zawodowej.

7/ występowanie z inicjatywami oraz opiniowanie aktów prawnych dotyczących sytuacji społeczno –    zawodowej i płacowej funkcjonariuszy i pracowników.

8/ promocję oraz ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego.

9/ podejmowanie innych działań wpływających na kreowanie pozytywnego wizerunku związku zawodowego na forum krajowym i międzynarodowym.

 Do realizacji określonych celów Związek podejmuje działania polegające zwłaszcza na:

 1/ reprezentowaniu interesów zawodowych swoich członków wobec kierownictwa jednostek organizacyjnych więziennictwa, organów władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych i społecznych,

2/ sprawowaniu kontroli nad przestrzeganiem pragmatyki służbowej i przepisów prawa pracy, udzielaniu pomocy prawnej oraz podejmowaniu interwencji i mediacji     w przypadkach indywidualnych spraw wynikających ze stosunku służbowego,

3/ sprawowaniu społecznej kontroli nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy funkcjonariuszom i pracownikom,

4/ zajmowaniu stanowiska wobec kierownictwa służbowego w sprawach dotyczących praw i obowiązków funkcjonariuszy i pracowników,

5/ współuczestniczy w ustalaniu podziału środków funduszów mieszkaniowego i socjalnego, a także rozdziału wczasów pracowniczych, leczniczych, sanatoriów i kolonii,

6/ sprawowaniu kontroli nad polityką przyznawania mieszkań służbowych,

7/ współuczestniczeniu w działaniach na rzecz ochrony zdrowia funkcjonariuszy i pracowników  i ich rodzin,

8/ wspieraniu działalności kulturalno – oświatowej, turystyki, sportu i rekreacji oraz działalności na rzecz tworzenia warunków odpoczynku po pracy,

9/ udzielaniu, w miarę posiadanych możliwości, pomocy materialnej członkom Związku i ich rodzinom,

10/ przeciwdziałaniu nadużyciom, niegospodarności oraz biurokratycznemu stylowi pracy Służby Więziennej,

11/ sprawowaniu społecznego nadzoru nad działalnością pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych,

12/ współuczestniczeniu w opracowaniu i opiniowaniu uregulowań płacowych, nagrodowych oraz wyróżnień,

13/ wydawaniu opinii oraz zajmowaniu stanowisk w sprawach osobowych, na zasadach określonych aktami prawnymi oraz porozumieniami, dotyczących w szczególności problematyki: awansowania, nagradzania i karania oraz przyznawania odznaczeń państwowych i resortowych,

14/ współdziałaniu ze stroną służbową w procesie naboru i przyjęć do Służby oraz sprawowaniu społecznej opieki nad osobami nowo przyjętymi,

15/ współuczestniczeniu w kształtowaniu właściwej atmosfery służbowej poprzez opiniowanie propozycji nagród i wyróżnień oraz zajmowanie stanowiska w sprawach dyscyplinarnych,

16/ prowadzeniu działalności gospodarczej i charytatywnej.

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy