Fundusze

 


FUNDUSZ POMOCY
DORAŹNEJ

 Konto dla wpłat dla Funduszu Pomocy Doraźnej

70 1020 4900 0000 8802 3025 3431


Regulamin Funduszu Pomocy Doraźnej

Deklaracja Członkowska Funduszu Pomocy Doraźnej

Wniosek do pobrania

 


 Fundusz Pomocowy Służby Więziennej – informacja

Fundusz utworzony został w ramach „Programu Ubezpieczeniowego dla Funkcjonariuszy
i Pracowników Służby Więziennej oraz Ich Małżonków i Pełnoletnich Dzieci SW 5.0”, podpisany
w Warszawie w dniu 7 listopada 2018 r.  pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeniowym na Życie S.A. oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Pakiet grupowych ubezpieczeń został przygotowany i wdrożony przez brokera ubezpieczeniowego firmę MENTOR S.A. z Torunia, która obsługuje Program ubezpieczeń dla funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów Służby Więziennej.

Środki finansowe tworzące Fundusz pochodzą z wypłaconego przez ubezpieczyciela udziału w zyskach (dywidendy), obliczonego według formuł zawartych w postanowieniach Programu, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od lokat terminowych, ustanowionych ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Funduszem zgodnie z Regulaminem, zarządza Komisja, w skład której wchodzi pięciu przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Obsługę administracyjno-finansową Funduszu zapewnia Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW.

Komisja realizuje swoje cele poprzez udzielanie pomocy finansowej funkcjonariuszom, pracownikom, emerytom i rencistom Służby Więziennej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, w związku:

  • z leczeniem i rehabilitacją;
  • z zakupem leków, specjalistycznych protez, sprzętu rehabilitacyjnego, itp.;
  • ze szczególnie uzasadnionym przypadkiem, wynikającym z indywidualnych zdarzeń losowych;
  • z finansowaniem wypoczynku dla dzieci z rodzin posiadających niskie dochody, organizowanego wspólnie przez organy NSZZFiPW oraz kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Podstawą ubiegania się o pomoc z Funduszu jest przystąpienie do określonego
w Regulaminie pakietu ubezpieczenia PZU Życie S.A. Pomoc finansowa udzielana jest m.in. na wniosek osoby uprawnionej, która zobowiązana jest dołączyć do wniosku oryginały lub kopie dokumentów świadczących o aktualnej sytuacji uprawnionego, potwierdzających zaistniałe zdarzenie upoważniające do ubiegania się o pomoc, w szczególności: zaświadczenia lekarskie, protokół powypadkowy, opisana dokumentacja medyczna oraz potwierdzenie poniesionych kosztów związanych z tym zdarzeniem, tj. opisane imienne faktury i rachunki (paragony nie są potwierdzeniem wydatku, akceptowanym przez Komisję Zarządzającą Funduszem Pomocowym).

Przyznana przez Komisję pomoc udzielana jest w formie zapomogi finansowej, a przyznane środki przekazywane są przelewem bankowym na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. Decyzja Komisji o sposobie rozpatrzenia wniosku, przesyłana jest w formie pisemnej na adres wnioskodawcy, wskazany we wniosku.

Pomoc finansowa z Funduszu, nie ma charakteru obligatoryjnego i nie może być przedmiotem roszczenia, bowiem decyzja Komisji o sposobie rozpatrzenia wniosku jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.

Płatnikiem pomocy jest Zarząd Główny NSZZFiPW.

Osoby uprawnione do ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu mogą przesyłać wnioski wraz z dokumentacją, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, na adres: Komisji Zarządzającej Funduszem Pomocowym Służby Więziennej ul. Wiśniowa 50; 02 – 520 Warszawa.

Treść Regulaminu, a także wniosek o przyznanie pomocy finansowej dostępne są na stronie internetowej NSZZFiPW nszzfipw.org.pl w zakładce Menu Główne/Fundusze/Fundusz Pomocowy Służby Więziennej;

 


Regulamin Funduszu Pomocowego Służby Więziennej

 

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej

 

Decyzja komisji o przyznaniu pomocy finansowej

 

Decyzja komisji o odmowie przyznania pomocy finansowej


 

 

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy