Projekty aktów prawnych – opinie prawneProjekty aktów prawnych

Dodano 19.02.2015

Pismo przewodnie Rozporządzenie MS w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu f-szy SW

Projekt Rozporządzenia MS w sprawie ustalenia uszczerbku na zdrowiu f-szy


Dodano 07.11.2014

Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia wzoru rejestru orzeczeń

Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie siedzib i właściwości terytorialnej komisji lekarskich podległych ministrowi właściwości do spraw wewnętrznych

Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi medycyny pracy


Dodano 05.11.2014

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby  Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej na obszarze kraju i przeniesień


Dodano 16.09.2014

Poprawki do projektu ustawy o komisjach lekarskich


Dodano 24.06.2014

Projekt Rozporządzenia MS w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej


Dodano 20.05.2014

Projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie  nagród i zapomóg funkcjonariuszy SW z dnia  2014.04.25


Dodano 19.03.2014

Projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i stopni służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej


Dodano 23.02.2014

Pismo przewodnie dotyczące Rozporządzenia 

Rozporządzenie  MSW w sprawie  wykazu chorób

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 


Dodano 10.07.2013Projekt Ustawy o zmianie komisji lekarskich

Uzasadnienie do projektu Ustawy o komisjach lekarskich

Dodano 20.08.2013

Rządowy projekt o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców


Dodano 10.07.2013Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.


Dodano 19.03.2013Projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.


Dodano 21.01.2013Projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadków i chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby.
Uzasadnienie do projektu ustawy


Dodano 20.01.2013Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców.
Uzasadnienie do projektu ustawy


Dodano 29.12.2012Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości.


Dodano 22.12.2012Projekt ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw – dot zmian w zakresie odpłatnosci za L4.
Uzasadnienie do projektu ustawy


Dodano 13.11.2012Projekt założeń Ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wersja z 5 listopada 2012 r.


Dodano 30.10.2012Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej.


Dodano 20.08.2012Projekty aktów prawnych potrzebnych do zreazliwoania podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej w 2012 r.


Dodano 20.07.2012Projekt założeń Ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.
Test regulacyjnyProjekt założeń Ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Test regulacyjny


Dodano 19.07.2012Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.


Dodano 14.05.2012Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu
USTAWA
z dnia 11 maja 2012 r.
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
oraz niektórych innych ustaw.


Dodano 11.03.2012Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu.


Dodano 22.02.2012Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.Projekt zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie szczegółowego sposobu wykorzystania i postępowania z psami do realizacji zadań Służby Więziennej.


Dodano 19.02.2012Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności.


Dodano 10.02.2012Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej.


Dodano 17.01.2012Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.


Dodano 10.01.2012Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Uzasadnienie do projektu.


Dodano 30.12.2011Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności.

Uzasadnienie do projektu.


Dodano 12.12.2011Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego, ich dokumentowania oraz weryfikacji.


Dodano 29.11.2011Druk sejmowy nr 29: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej wraz z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.Projekt zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w ramach doskonalenia zewnętrznego.


Dodano 18.11.2011Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.


Dodano 03.11.2011Projekt zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej pracownika Służby Więziennej.


Dodano 17.10.2011Projekt zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie czynności związanych z przyznawaniem funkcjonariuszom Centralnego Zarządu Służby Więziennej lokali mieszkalnych lub kwater tymczasowych.


Dodano 16.10.2011Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości.


Dodano 09.10.2011Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków , zakresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności.


Dodano 20.09.2011Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej.


Dodano 24.08.2011Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności.


Dodano 09.08.2011Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym, utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej.


Dodano 21.07.2011Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.


Dodano 01.07.2011Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.


Dodano 27.06.2011Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.


Dodano 25.06.2011Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych.


Dodano 16.06.2011Projekt założeń projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.


Dodano 05.05.2011Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej w zakresie odpłatności za niewykorzystany urlop.


Dodano 18.04.2011Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób.Projekt zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie obowiązków przełożonych funkcjonariuszy Służby Więziennej związanych z realizacją niektórych uprawnień wyborczych.


Dodano 11.03.2011Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.


Dodano 09.02.2011Projekt zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad korzystania z pokoi gościnnych w ośrodkach Służby Więziennej.


Dodano 21.12.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.


Dodano 07.12.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia trybu i warunków przyznawania świadczeń socjalnych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Załącznik do projektu


Dodano 03.12.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.


Dodano 29.11.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze.


Dodano 24.11.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień.


Dodano 17.11.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu.


Dodano 25.10.2010Założenia do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych.


Dodano 13.10.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.


Dodano 27.09.2010Projekt zarządzenia Dyrektora Generalnego w sprawie ustalenia wzorów świadectw oraz zaświadczeń ukończenia szkolenia i doskonalenia zawodowego w Służbie Więziennej.
Załącznik do projektu


Dodano 25.09.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej lub konwoju.Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
Uzasadnianie
Ocena skutków regulacji


Dodano 20.09.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przełożonych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trybu postępowania w tych sprawach.


Dodano 18.08.2010Projekt regulaminu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.Projekt regulaminu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.


Dodano 11.08.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.


Dodano 14.07.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby.


Dodano 30.06.2010Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin.


Dodano 28.06.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby.Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.


Dodano 17.06.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej.


Dodano 15.06.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej, rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej.


Dodano 10.06.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej.


Dodano 02.06.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy SW.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.


Dodano 26.05.2010Projekt zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekształcenia ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej w Popowie w ośrodek szkolenia.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej lub konwoju.


Dodano 25.05.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Służby Więziennej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, wzorów wymaganych dokumentów, a także sposobu dokumentowania poniesionych kosztów.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przydziału i opóźniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określania trybu przeprowadzania procedury określającej predyspozycje funkcjonariuszy do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych Służby Więziennej.


Dodano 19.05.2010Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w przypadkach wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej , których śmierć nastąpiła w związku ze służbą.Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudnieni na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania przyznawanego funkcjonariuszom Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego przez funkcjonariusza Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu wypłaty zasiłku pogrzebowego funkcjonariuszowi Służby Więziennej oraz rodzajów dokumentów wymaganych do jego wypłaty.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariusza Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu chorób, z których tytułu przysługuje odszkodowanie funkcjonariuszowi Służby Więziennej.Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej za remont lokalu mieszkalnego lub domu.


 

 

HISTORIA PRAC NAD USTAWĄ O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
październik 2021
P W Ś C P S N
« wrz.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Fundusze

advertisement advertisement advertisement

Reklamy