10 lat Funduszu Pomocowego Służby Więziennej

W  dniu 3 lutego 2015 r., minęła 10. rocznica pierwszego posiedzenia Komisji Zarządzającej Funduszem Pomocowym Służby Więziennej. Jubileusz wieńczący dekadę funkcjonowania Funduszu, jest doskonałą okazją do podsumowań.

Fundusz Pomocowy Służby Więziennej, utworzony został na podstawie Umowy Generalnej o wprowadzeniu i funkcjonowaniu Programu Ubezpieczeniowego dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Służby Więziennej, zawartej w Warszawie w dniu 9 października 2001 roku, pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. a Centralnym Zarządem Służby Więziennej, z udziałem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Ostatnim aneksem statuującym Fundusz jest „Program ubezpieczeniowy dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Służby Więziennej oraz ich Małżonków i Pełnoletnich Dzieci SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 2012”, podpisany
w Warszawie w dniu 7 marca 2012 r. pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeniowym na Życie S.A. oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy udziale Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Pakiet grupowych ubezpieczeń został przygotowany i wdrożony przez brokera ubezpieczeniowego firmę MENTOR S.A. z Torunia, która obsługuje Program ubezpieczeń dla funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów Służby Więziennej.

Środki finansowe tworzące Fundusz pochodzą z wypłaconego przez ubezpieczyciela udziału w zyskach (dywidendy), obliczonego według formuł zawartych w postanowieniach Programu, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od lokat terminowych, ustanowionych ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Funduszem zgodnie z „Regulaminem Funduszu Pomocowego Służby Więziennej”, zarządza Komisja, której skład na IV kadencję stanowią:

Przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZFiPW:

– Przewodniczący Komisji mł. chor. Robert Moskal (w Komisji od 2013 r.);

– Członek Komisji Pani Alicja Chajduk (w Komisji od 2011 r.);

– Członek Komisji por. Maja Milewska (w Komisji od 2013 r.);

– odpowiedzialny za obsługę finansową Funduszu Pan Jan Madej (od 2013 r.).

Przedstawiciele Dyrektora Generalnego Służby Więziennej:

– Zastępca Przewodniczącego Komisji płk Wiktor Głowiak (w Komisji od 2004 r.);

– Członek Komisji mjr Joanna Brzostek (w Komisji od 2014 r.);

– Członek Komisji mjr Małgorzata Ziółkowska, odpowiedzialna także za obsługę administracyjną Funduszu (w Komisji od 2005 r.).

Jubileusz 10-lecia jest także zwieńczeniem pracy Komisji, która od początku funkcjonowania Funduszu, tj. od dnia 26 maja 2004 r. (pierwsze posiedzenie Komisji, w trakcie którego rozpatrywane były wnioski, odbyło się w dniu 3 lutego 2005 r.),
w trakcie 28 posiedzeń, przyznała pomoc finansową dla 1 033 wnioskodawców
w łącznej wysokości 2 387 693,00 zł. Pomoc ze środków Funduszu, w zależności od indywidualnych potrzeb wnioskodawców, wyniosła od 100,00 zł. do 30 000,00 zł.

Komisja realizuje swoje cele poprzez udzielanie pomocy finansowej funkcjonariuszom, pracownikom, emerytom i rencistom Służby Więziennej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, w związku:

  • z leczeniem i rehabilitacją;
  • z zakupem leków, specjalistycznych protez, sprzętu rehabilitacyjnego, itp.;
    • ze szczególnie uzasadnionym przypadkiem, wynikającym z indywidualnych zdarzeń losowych;
    • z finansowaniem wypoczynku dla dzieci z rodzin posiadających niskie dochody, organizowanego wspólnie przez organy NSZZFiPW oraz kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Podstawą ubiegania się o pomoc z Funduszu jest przystąpienie
do wymaganego pakietu ubezpieczenia Grupy PZU S.A. Pomoc finansowa
z Funduszu udzielana jest m.in. na wniosek osoby uprawnionej, która zobowiązana jest dołączyć do wniosku oryginały lub kopie dokumentów świadczących
o aktualnej sytuacji uprawnionego, potwierdzających zaistniałe zdarzenie upoważniające do ubiegania się o pomoc, w szczególności:  zaświadczenia lekarskie, protokół powypadkowy, opisana dokumentacja medyczna oraz potwierdzenie poniesionych kosztów związanych z tym zdarzeniem, tj. opisane imienne faktury i rachunki (paragony nie są potwierdzeniem wydatku, akceptowanym przez Komisję). Przyznana przez Komisję pomoc udzielana jest w formie zapomogi finansowej a przyznane środki przekazywane są przelewem bankowym na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. Decyzja Komisji o sposobie rozpatrzenia wniosku, przesyłana jest na adres wnioskodawcy.

Pomoc finansowa z Funduszu nie ma charakteru obligatoryjnego i nie może być przedmiotem roszczenia, bowiem decyzja Komisji o sposobie rozpatrzenia wniosku jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 Płatnikiem pomocy jest Zarząd Główny NSZZFiPW.

Osoby uprawnione do ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu mogą przesyłać wnioski wraz z dokumentacją, zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie, na adres: Centralny Zarząd Służby Więziennej Komisja Zarządzająca Funduszem Pomocowym Służby Więziennej ul. Rakowiecka 37a; 02 – 521 Warszawa.

Treść Regulaminu, a także wniosek o przyznanie pomocy finansowej dostępne są na:

– stronie internetowej NSZZFiPW www.nszzfipw.org.pl w zakładce „Menu główne/Fundusze/Fundusz Pomocowy”;

– stronie internetowej Służby Więziennej www.sw.gov.pl w zakładce „Do pobrania/Fundusz pomocowy Służby Więziennej”;

– stronie intranetowej Służby Więziennej w zakładce „Biuro Kadr i Szkolenia/Działalność socjalna/Fundusz Pomocowy Służby Więziennej”.

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy