Komunikat FZZ SM

W dniu 05 lipca 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej, przy Udziale Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych. Obrady rozpoczęto od omówienia sytuacji związanej wystąpieniem Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 06 kwietnia br. w sprawie dialogu społecznego z kierownictwem resortów do spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości oraz obrony narodowej wraz z wnioskiem o utworzenie przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego do Spraw Służb Mundurowych.

Dokonując podsumowania prac Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (w tym Grup Roboczych), postanowiono ponowić wystąpienie do Pani Premier z prośbą o spotkanie przy udziale właściwych ministrów i objęcie patronatem wniosku Federacji ZZ SM w zakresie powołania przy Radzie Ministrów Forum Dialogu jako instytucji partnerskiej zrzeszającej wszystkie strony funkcjonujące w ramach służb mundurowych. Ponadto kol. Krzysztof Oleksak przedstawił informację z prac grupy roboczej ds. nadgodzin w służbach mundurowych, która w formie sprawozdania wraz z rekomendacją w najbliższym czasie zostanie skierowana na ręce Pana Ministra.
Bardzo ważnym tematem wzbudzającym duże zainteresowanie i dyskusje wśród funkcjonariuszy wszystkich służb, jest zapowiadane i praktycznie bez kosztowe, wprowadzenie zmian w zakresie prawa funkcjonariusza do zachowania 100 uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających łącznie nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym. Przypomnienia wymaga fakt iż rekomendowany okres ochrony funkcjonariuszy wynosił łącznie do 90 dni (propozycja Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA ds. Podsumowania Działania „Ustawy o L-4” z dnia 05 lipca 2016 roku). Uzupełnienia wymaga także katalogu chorób i dostosowania go dla funkcjonariuszy pełniących służbę w warunkach szczególnych i stresogennych, w tym objecie zmianami wszystkich służb mundurowych.

Niezrozumiałym jest tez połączenie tego projektu z propozycją zmian w art. 67 ustawy o Policji (tzw. pluralizmu związkowego), uważając za zasadne zachowanie dotychczasowego sytemu funkcjonowania związków zawodowych w służbach mundurowych za podstawę szybkiego i skutecznego działania oraz gwarancji całkowitej apolityczności służb mundurowych.
Omawiając działania Federacji ZZ SM w zakresie tzw. „art. 15a”, kol. Mariusz Tyl przedstawił informacje uzyskane podczas ostatniego posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych w ramach Rady Dialogu Społecznego. Zgodnie z informacją Zastępcy Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW, szacunkowe koszty nowelizacji art. 15a zostały już wyliczone i prace nad projektem trwają. Prace postępują i są zgodne z wcześniej uzgodnionymi wytycznymi, podkreślając że okresy pracy cywilnej nie przepadną i każdy okres pracy cywilnej będzie doliczany po uprzednim zsumowaniu w sposób łączny. Działania członków Federacji ZZ SM w tym zakresie będą kontynuowane na najbliższym posiedzeniu Podzespołu ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego.
W dalszej kolejności Przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP przedstawił aktualną sytuację w zakresie wprowadzenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Trwający właśnie okres transformacji i konsolidacji trzech dotychczasowych służb oraz tworzenie nowych struktur, w powszechnym odbiorze odciska negatywny wpływ na sytuację w nowej służbie, której nie poprawia fakt podpisania przez Prezydenta ustawy włączającą od 1 stycznia 2018 roku funkcjonariuszy Służby Celnej do systemu emerytur mundurowych.
Zgodnie z nowymi przepisami dodatkowym warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa do tego świadczenia będzie ukończenie 55 lat życia i posiadanie co najmniej 5 lat stażu służby przy wykonywaniu zadań o charakterze „policyjnym” a dla funkcjonariuszy zatrudnionych po 31 grudnia 2012 r. co najmniej 25 lat służby w Służbie Celno-Skarbowej. Funkcjonariusze, którzy w dniu zwolnienia ze służby, przekształcenia albo wygaśnięcia stosunku służbowego, spełnią powyższe warunki, ale nie osiągną wieku 55 lat życia, nabędą prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku. Emerytura tych funkcjonariuszy będzie wynosić 60 % podstawy jej wymiaru.

Niepokojącym i wzbudzającym duże kontrowersje są odnotowane przypadki braku propozycji dalszej służby w Krajowej Administracji Skarbowej dla osób funkcyjnych i działaczy związków zawodowych. Działania te zostały zdecydowanie krytycznie i negatywnie ocenione przez członków Federacji ZZ SM. Przyjęto stanowisko w tym zakresie wraz z poparciem dla wszelkich działań zmierzających do przywrócenia tych osób do służby.
W dalszej części obrad Przewodniczący Związków Zawodowych wchodzących w skład Federacji ZZ SM dokonali przedstawienia aktualnej sytuacji w ramach poszczególnych formacji. Dyskusję w tym zakresie poza specyfiką poszczególnych służb, zdominowała kwestia pogorszenia a nawet braku dialogu i współpracy z Kierownictwem poszczególnych służb. Gdzie poza wyjątkami, dotychczasowa współpraca pogorszyła się i ogranicza się tylko do formalnego minimum, z marginalizowaniem ruchu związkowego włącznie.
Kończąc spotkanie uaktualniono dane przedstawicieli Związków do Rady Federacji (Wybory w NSZZ FiPW oraz NSZZ FSG) oraz dokonano wyboru Przewodniczącego Federacji ZZ SM na nową kadencję (od 14 lipca 2017 roku). Nowym Przewodniczącym Rady został kol. Marcin KOLASA – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wyboru dokonano w trybie i zgodnie z § 13 Regulaminu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 21 czerwca 2016 roku.

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy