Konkurs na projekt Orderu i Medalu 25 – Lecia NSZZF i PW

ZARZĄD GŁÓWNY NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA

Z OKAZJI OBCHODÓW 25 – LECIA POWSTANIA NSZZF I PW OGŁASZA KONKURS

 

REGULAMIN KONKURSU NA ORDER 25-LECIA NSZZF I PW MEDAL PAMIĄTKOWY

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny NSZZFi PW, zwany w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „ORDER I MEDAL”.

3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

5. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób zajmujących się projektowaniem wzornictwa.

6. Przedmiotem konkursu jest wybór najoryginalniejszych autorskich projektów prezentujących order oraz medal, zatytułowanych oraz wizualizowanych za pomocą dowolnej techniki, obrazujących pomysły Uczestników konkursu na projekt orderu oraz medalu z okazji 25-lecia NSZZF I PW.

7. Konkurs trwa do 31 stycznia 2015 roku.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1. W konkursie biorą udział osoby, które w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2015 roku prześlą pracę konkursową zawierającą: autorski projekt prezentujący order lub autorski projekt medalu.

2. Osoby biorące udział w Konkursie mogą zgłaszać dowolną ilość prac konkursowych prezentujących order lub medal.

3. Każda praca konkursowa powinna zostać opatrzona podpisem autora, zawierającym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, tj. adres poczty elektronicznej e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego.

4. Praca bez podpisu nie będzie brana pod uwagę i zostanie wyłączona z konkursu.

5. Podpis autora nie może być pseudonimem autorskim, ale autor w zgłoszeniu może zastrzec prośbę o posługiwanie się jego pseudonimem autorskim.

6. Pracę konkursową należy zgłosić do konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: administrator@nszzfipw.org.pl. Wysłana praca musi zostać potwierdzona przez Organizatora.

5. Uczestnicy konkursu zapewniają, że zgłoszona przez nich Praca konkursowa nie była i nie zostanie zgłoszona w żadnym innym konkursie organizowanym zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

6. Uczestnicy Konkursu zapewniają, że są wyłącznymi autorami zgłoszonej w Konkursie: pracy konkursowej.

7. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi skuteczne zgłoszenie pracy konkursowej.

8. Imiona i nazwiska oraz/lub pseudonimy Uczestników konkursu oraz jego laureatów, zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników, mogą zostać opublikowane we wszystkich kanałach komunikacji, z których korzysta Organizator Konkursu.

9. Praca konkursowa zawierająca autorskie projekty zgłoszone w Konkursie nie może być z niego wycofana.

10. Zakres opracowań dla przedmiotów prac Konkursu:

a) Order 25 – Lecia NSZZF i PW

– średnica 38-40 mm

– dwustronny

– grafika, elementy graficzne techniką 3D, modelowane plastycznie

– order metalowy

– wstążka do mocowania wg. palety pantone o wymiarach 70 x 32 mm

b) Medal Pamiątkowy  25 – Lecia NSZZF i PW

– średnica 60-70 mm

– dwustronny

– grafika, elementy graficzne techniką 3D, modelowane plastycznie

– medal mosiężny

11. Pytania do konkursu można zgłaszać do 20.12.2014r.

III. Prawa autorskie:

1. Przesłanie Pracy konkursowej na adres e-mail: administrator@nszzfipw.org.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej.

2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z Pracy konkursowej w całości lub w dowolnej części bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych na wszelkich znanych w chwili organizacji Konkursu polach eksploatacji.

3. Akceptacja Regulaminu konkursu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z praw zależnych do Pracy konkursowej, w szczególności jej opracowywania, rozporządzania i korzystania z jej opracowań, bez uprawnienia do wycofania z tej zgody ze strony Uczestnika konkursu.

IV. Zasady wyłonienia Zwycięzcy i przyznania nagrody:

1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do oceny nadesłanych Prac Konkursowych i wyłonienia Zwycięzców Nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

2. Decyzja Organizatorów o przyznaniu Nagród Konkursowych jest ostateczna i zapadnie najpóźniej w terminie do 28 lutego 2015 roku.

3. Nagrodzeni laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez Koordynatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców.

4. Wydanie nagród nastąpi w terminie 14 dni od daty wyłonienia Zwycięzców poprzez przekazanie jej Zwycięzcom za pośrednictwem przelewu bankowego, pod warunkiem przekazania przez Zwycięzców Organizatorom wszelkich niezbędnych dokumentów i danych, umożliwiających pobranie i obliczenie podatku od nagrody oraz jej przekazanie.

5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z zasadami polskiego prawa podatkowego obowiązującymi w dniu wydania poszczególnych nagród i zostanie od nich pobrany i odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych stosownie do zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 ze. zm.). Koszty ewentualnego podatku będą obciążać w całości Organizatorów.

V. Nagrody:

1. Zwycięzcami Konkursu zostaną autorzy najbardziej kreatywnych i oryginalnych

projektów orderu i medalu zgłoszonych w ramach przekazanej Organizatorom pracy konkursowej.

2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w serwisie www.nszzfipw.org.pl.

3. Wybór Zwycięzców Konkursu będzie następował na podstawie oceny kreatywności prac przez Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW

5. Nagrodą w Konkursie „Order i medal” jest nagroda pieniężna o wartości 1000 złotych netto za zajęcie pierwszego miejsca za projekt orderu oraz 1000 złotych netto za zajęcie pierwszego miejsca za projekt medalu .

Nagrody zostaną przekazywane bezpośrednio laureatom Konkursu na wskazane przez nich rachunki bankowe.

6. W przypadku niemożności odbioru osobistego nagrody Laureat Konkursu ma prawo upoważnić do odbioru osobę trzecią, wskazując jej pełne imię i nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL i numer dowodu osobistego wraz z nazwą banku  i numerem konta, na który powinna zostać przekazana nagroda pieniężna.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wysłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją warunków Konkursu i regulaminu.

2. Organizatorzy nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak  i niemajątkowe, poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotowym Konkursem, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

strzałkę-w-doł-w-niebieskim-kole-480197

Pobierz tutaj – Regulamin konkursu na Order i Medal 25 – lecia NSZZF i PW

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy