Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także dla mundurowych. Tarcza antykryzysowa 2.0. przyjęta

Mundurowym rodzicom i opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Tak wynika z przyjętej ostatecznie – po zaakceptowaniu części senackich poprawek – przez Sejm ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Dokument ten zmienia m.in. ustawę z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która już raz nowelizowana była na początku kwietnia. Wtedy jednak nie wprowadzono zmian pozwalających na przyznanie dodatkowego zasiłku funkcjonariuszom. Po wnioskach m.in. przedstawicieli służb mundurowych i Rzecznika Praw Obywatelskich, problem ten rozwiązano.

“(…) oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad (…)” – dodanie do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tego zapisu sprawia, że funkcjonariuszom służb mundurowych przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Zgodnie z nowelą ustawy, dodatkowy zasiłek należy się funkcjonariuszom sprawującym opiekę nad dzieckiem do 8 lat, dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego “w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 (…)”. Zasiłek należy się też mundurowym sprawującym opiekę nad dorosłą osoba niepełnosprawną uczęszczającą do szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze, w przypadku zamknięcia tej placówki z powodu epidemii koronawirusa.

Zgodnie z nowymi regulacjami, zasiłki stanowiące dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy przyznaje się w trybie i na zasadach określonych w ustawach odpowiednich dla każdej z formacji, a czasu ich trwania nie wlicza się do okresów, o których mowa w przepisach tych ustaw – chodzi o pulę 60 dni na tzw. opiekę. Tak więc analogicznie do “cywili”, także u mundurowych zasiłek ma teraz charakter dodatkowy.

Nowelizacja dodaje do przepisów z 2 marca – konkretnie do art. 4 tej ustawy – ustęp 4.

Zasiłki, o których mowa w ust. 1 i 1a, stanowiące dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, przyznaje się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360), ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 i 1726), ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27), ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726), ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020), ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384), ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505) oraz ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940) nie wlicza się do okresów, o których mowa odpowiednio w art. 121b ust. 3, art. 125b ust. 3, art. 105b ust. 3, art. 136b ust. 3, art. 96b ust. 3, art. 102b ust. 3, art. 194 ust. 3 oraz art. 233 ust. 2 tych ustaw.

ustęp 4 dodany do artykułu 4 ustawy o ustawy z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

W cytowanym ustępie odwołano się do art. 3 ust. 2 ustawy z 2 marca, który z kolei odsyła do ustawy emerytalnej służb mundurowych, wskazując tym samym funkcjonariuszom jakich formacji zasiłek będzie przysługiwał. Tak więc, na dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą liczyć funkcjonariusze: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biuro Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. W dodanym ustępie wprost wskazano też podstawy prawne określające tryb i zasady przyznawania dodatków (odsyłając do ustaw każdej z formacji), jednak – najwyraźniej przez tempo prac na ustawą – w wyliczeniu zabrakło odwołania do ustawy o Służbie Więziennej. Czy w związku z tym dodatkowy zasiłek nie będzie przysługiwał funkcjonariuszom SW? Jak zapewnia NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, zasiłki dotyczą również mundurowych z SW.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi nowelizacji ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która jest obecnie w Senacie. Informuję, że zmiany dotyczące zasiłków, o których mowa w art. 68 (po poprawkach art. 72 – przyp. red.) ww. ustawy i zmian dotyczących art. 4 ust. 1, 1a oraz ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotyczą również funkcjonariuszy Służby Więziennej.

                                     Czesław Tuła, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW

Zgodnie z nowelizacją ustawy, funkcjonariusze prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zyskują od 8 marca 2020 roku.

Zasiłkowe zamieszanie

Kwestia zasiłków dla funkcjonariuszy Służby Więziennej to ciąg dalszy zamieszania, które trwa od momentu wejścia w życie przepisów wprowadzających dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców w związku z zamknięciem szkół, przedszkoli i żłobków. Pytanie jakie od początku zadawało sobie tysiące mundurowych w całym kraju dotyczyło tego, czy dodatkowy 14-dniowy zasiłek przysługuje funkcjonariuszom. Wokół całej sprawy narosło wiele niejasności, a co za tym idzie, jak się okazuje, różne formacje różnie tę sprawę rozwiązywały.

W Państwowej Straży Pożarnej, jak wynika z odpowiedzi przesłanej redakcji InfoSecurity24.pl, sytuacja dla funkcjonariuszy wyglądała – w porównaniu z innymi formacjami – dość korzystnie.  “Określone w <<specustawie>> świadczenie o nazwie <<dodatkowy zasiłek opiekuńczy>>, czyli w przypadku strażaków korzystanie ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z COVID-19 przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki i nie wlicza się go do limitu 60 dni w roku kalendarzowym, o którym mowa w art. 105b ust. 3 ustawy o PSP” – poinformował 7 kwietnia redakcję InfoSecurity24.pl st. kpt. Krzysztof Batorski, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP. Z informacji jakie przekazał st. kpt. Batorski wynika, że za ten okres “strażak otrzymuje uposażenie, którego wysokość ustalana jest na podstawie art. 105b ust. 1 ustawy o PSP i wynosi 80 proc. uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego strażakowi w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia korzystania ze świadczenia”.

W Straży Granicznej, jak poinformowała 6 kwietnia redakcję InfoSecurity24.pl rzecznik prasowa komendanta głównego SG por. Agnieszka Golias, “funkcjonariuszom nie przysługuje zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w specustawie”. Rzecznik wskazała, że na podstawie art. 125b ustawy o Straży Granicznej, funkcjonariusz może zostać zwolniony od zajęć służbowych m.in. w przypadku “nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, 730 i 2020), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem”, jednak – jak podkreśliła – “konieczność sprawowania opieki z powodu zamknięcia żłobka lub przedszkola jest w puli 60 dni”.

Sam fakt, że różne formacje różnie rozwiązywały tę kwestię pokazuje, że nowelizacja – choć od poprzedniej minęło niewiele ponad dwa tygodnie – była konieczna, a brak precyzji w pierwotnie projektowanych zapisach wprowadził niepotrzebne zamieszanie w i tak trudnej dla wielu mundurowych sytuacji. To już druga nowela ustawy z 2 marca i jak można wywnioskować z zapowiedzi przedstawicieli rządu, nie jest raczej ostatnią.

Ustawa trafiła na biurko prezydenta, jednak wydaje się, że jej podpisanie jest jedynie formalnością. By nowe przepisy stały się obowiązującym prawem, nowela musi zostać jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, co biorąc pod uwagę pilność zmian wielokrotnie podkreślaną przez przedstawicieli rządu, może zdarzyć się niezwłocznie po złożeniu pod nią prezydenckiego podpisu.

źródło: https://www.infosecurity24.pl/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-takze-dla-mundurowych-tarcza-antykryzysowa-20-przyjeta

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy