Komunikat po spotkaniu przedstawicieli NSZZF i PW w CZSW

W dniu 30 października 2014 roku w CZSW odbyło się spotkanie kierownictwa Służby Więziennej z przedstawicielami Związku Zawodowego.

NSZZF i PW reprezentowali: Przewodniczący ZG – Czesław Tuła, Wiceprzewodniczący ZG – Jarosław Ćmiel, Wiceprzewodniczący ZG – Zbyszek Głodowski, oraz Dariusz Mieczyński. Stronę służbową reprezentowali Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia płk Wiktor Głowiak, Z-ca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia ppłk Tomasz Raczyk, Z-ca Dyrektora Biura Ochrony i Obrony mjr Zbigniew Gospodarowicz oraz doradca Dyrektora Generalnego SW Pan ppłk Marian Bieniek.

Spotkanie to odbyło się z inicjatywy obu stron i ma być ono początkiem spotkań, na, których omawiane będą sprawy nurtujące obydwie strony, a mianowicie interpretacja niektórych zapisów Ustawy o SW, innych aktów prawnych dotyczących Służby Więziennej.

Na tym spotkaniu postanowiono omówić rozbieżności w interpretacji Czasu Służby, czyli Rozdział 14 Ustawy SW. Z-ca Dyrektora BKiS ppłk Tomasz Raczyk na wstępie przytoczył wytyczne zawarte w piśmie DG z dnia 25 marca 2014 roku odnośnie interpretacji przepisów dotyczących czasu służby w systemie jednozmianowym i wielozmianowym. Następnie odniósł się do Uchwały nr 71-VIII/2014 Zarządu Głównego z dnia 18 września 2014 roku „dotyczącej realizacji w praktyce przez stronę służbową zapisów dotyczących czasu służby rozdział 14 Ustawy o SW…” oraz treści w niej zawartej. Poprosił stronę związkową o wyjaśnienie powodów podjęcia uchwały.

Przewodniczący ZG Czesław Tuła tytułem wstępu podziękował za zorganizowane spotkanie a następnie odniósł się do pytań Z-cy dyrektora BKiS ppłk Tomasza Raczyka odnośnie treści podjętej uchwały. Otóż wiele zastrzeżeń strony społecznej budzą zapisy wytycznych w w/ w piśmie DG a mianowicie:

– skąd wzięło się pojęcie „ Doby Służbowej”, ponieważ w Ustawie o SW taki zapis nie występuje.

– wiele wątpliwości budzi również ustalanie dnia wolnego dla funkcjonariuszy pracujących w systemie wielozmianowym oraz rekompensaty godzin za te dni, a mianowicie na podstawie, czego ustalono to, iż to drugi dzień wolnego ma być rekompensowany 12h, mimo iż np. funkcjonariusz w tym dniu wezwany do służby przepracował 1 h. Według strony związkowej nie można jednoznacznie stwierdzić, że tylko drugi dzień wolnego należy w ten sposób traktować. Przytoczono tutaj opinię prawną, która była umieszczona na stronie NSZZF i PW odnośnie wyznaczania dnia wolnego dla funkcjonariuszy.

– podano również na przykładzie z Zielonej Góry nie zastosowania się przez Dyrekcję tego zakładu do wytycznych DG (przedstawiono stosowną dokumentację w tej sprawie)

– również poruszono kwestię nie stosowania się w niektórych jednostkach do art. 121 Ustawy o SW zdaniem strony społecznej funkcjonariusz powinien mieć zaplanowane grafik służb na okres 4 miesięcy nie mniej jednak niż na miesiąc jak również powinien otrzymać taki  grafik pisemny z zaplanowanymi służbami minimum na jeden miesiąc do przodu

Przewodniczący Czesław Tuła na koniec zadał pytanie przedstawicielom CZSW czy dotychczasowe działania odnośnie zbijania nadgodzin mają na celu zbicie za wszelką cenę liczby nadgodzin nawet kosztem bezpieczeństwa funkcjonariuszy i jednostek oraz przypominał, że w chwili wejścia Ustawy o SW w 2010 roku liczba nadgodzin była w służbie bardzo wysoka a więc problem nadgodzin nie jest wynikiem zapisów nowej ustawy. Dodał, że tą kwestię można w tamtym czasie było rozwiązać poprzez zapłacenie za zaległe nadgodziny.

Panowie reprezentujący CZSW wysłuchali spostrzeżeń strony związkowej. Pan ppłk Tomasz Raczyk przyznał, iż tzw. „doba służbowa”, o której mowa w wytycznych i wzbudziła kontrowersje wywodzi się z definicji doby określonej w art. 120 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej, zgodnie, z którym, do celów rozliczenia czasu służby przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której funkcjonariusz rozpoczyna służbę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu służby. Zatem pojęcie tzw. „doby służbowej” użyte zostało w celu właściwego rozliczenia funkcjonariusza z czasu służby, w tym zachowania odpowiedniego czasu wypoczynku. Analogicznie, pojęcie doby zdefiniowane jest również w kodeksie pracy, a dla potrzeb rozliczania czasu pracy pracowników w komentarzach i orzecznictwie można spotkać się z pojęciem tzw. „doby pracowniczej”. Odniósł się również do opinii prawnej, która ukazała się na stronie NSZZF i PW w zakresie dnia wolnego, który nie koniecznie musi przypadać tylko w drugim dniu wolnego po służbie. Stwierdził, że przyjęte w wytycznych Dyrektora Generalnego rozwiązanie miało na celu tylko i wyłącznie uporządkowanie tej kwestii w sposób jednolity i zapewnienie funkcjonariuszom pełniącym służbę w systemie wielozmianowym odebranie dnia wolnego tak jak ma to miejsce w przypadku pełnienia przez funkcjonariusza jednozmianowego służby w sobotę.

Z-ca Dyrektora BOiSO mjr Zbigniew Gospodarowicz wyraził natomiast swoje obawy, iż rozpisanie służb funkcjonariuszom na okres 4 miesięcy w formie papierowej może być trudne do zrealizowania. Dodał również, że system rozliczania czasu służby oraz przestrzegania czasu odpoczynku powinien być przestrzegany nie mniej jednak sytuacje, które powstają w jednostkach powodują trudności w tym zakresie. Jednak jak podkreślił takich sytuacji powinno być jak najmniej i powinny być one minimalizowane. Zastrzegł również, że wszelkie zgłoszone nieprawidłowości w związku z nieprawidłowym planowaniem służb oraz czasu służby zostaną sprawdzone w celu ich weryfikacji. Pan Z-ca zaproponował również, że zostanie skierowane zapytanie do osób zajmujących się programem rozliczania i planowania czasu służby czy będzie można wprowadzić taką modyfikację, aby w przyszłości unikać sytuacji nieprawidłowego planowania służb. Przewodniczący ZG przypomniał również, że przypadki, o których wspominano wyżej można minimalizować poprzez właściwe relację przełożonych z podwładnymi w jednostkach na zasadzie ludzkiego podejścia do sprawy ze słowami tymi zgodzili się wszyscy uczestnicy spotkania.

Na koniec ustalono, iż na kolejnym spotkaniu strona związkowa przedstawi swoją koncepcję ustalenia dnia wolnego dla funkcjonariuszy działu ochrony pracujących w systemie wielozmianowym, strona służbowa w tym czasie oceni możliwości techniczne do zgłoszonych w/w propozycji związku zawodowego.

/-/ Dariusz Mieczyński

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy