Nowy Program Ubezpieczeniowy dla Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Poniżej zamieszczamy informacje o nowym produkcie ubezpieczenia grupowego dla funkcjonariuszy SW oraz ich rodzin przygotowany przez Kancelarie Brokerską ” King Broker” z Łodzi. Wszelkie informacje dostępne są na naszej stronie w zakładce “Ubezpieczenia”, szczegółowych informacji udzielają również pracownicy kancelarii ” King Broker”. zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

king broke rmałe logo

Program dla funkcjonariuszy SW przystępujących do ubezpieczenia grupowego

  • Zniżki specjalne w prywatnych ubezpieczeniach funkcjonariuszy:
  • 20% zniżki – w ubezpieczeniu OC
  • 20% zniżki – w ubezpieczeniu Autocasco

Są to zniżki dodawane do już posiadanych z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia także w przypadku 60% zniżek

  • łącznie 60% zniżki – w ubezpieczeniu mieszkania/domu
  • Odpowiedzialność Cywilna – w tym odpowiedzialność za szkody:
  • w mieniu pracodawcy
  • dotyczące osadzonych
  • na osobie trzeciej
  • wraz z Pomocą Prawną (już na poziomie postępowania dyscyplinarnego)
  • Składka 5 PLN/osobę

Ubezpieczony/Ubezpieczający: Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Więziennej

Okres ubezpieczenia: 12 m-cy

Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa z tytułu wykonywania pracy lub pełnienia funkcji Funkcjonariusza Służby Więziennej.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody osobowe i rzeczowe związane z wykonywaniem obowiązków służbowych lub pracy:

– wyrządzone osobom trzecim,

– wyrządzone w mieniu pracodawcy,

– wyrządzone w mieniu Skarbu Państwa,

– wyrządzone w mieniu powierzonym funkcjonariuszowi lub pracownikowi

– zbadanie zasadności roszczenia osoby trzeciej zarzucającego wyrządzenie szkody objętej ubezpieczeniem i udzielenie Ubezpieczającemu niezbędnego wsparcia w związku z tym roszczeniem, także w odniesieniu do roszczenia, które okazało się niezasadne,

– pokrycie kosztów pomocy prawnej, o ile poniesione zostały za zgodą lub na polecenie WARTY,

– wypłatę odszkodowania w zakresie odpowiedzialności Ubezpieczającego za szkody na podstawie uznania dokonanego lub zaakceptowanego przez WARTĘ, ugody zawartej lub zaakceptowanej przez WARTĘ albo prawomocnego orzeczenia sądu,

– zwrot kosztów Ubezpieczającego poniesionych po zajściu wypadku ubezpieczeniowego, w celu zmniejszenia rozmiarów szkody, o ile podjęte środki były celowe, nawet jeżeli okazały się bezskuteczne.

Suma gwarancyjna: 1.000.000,00 zł na jeden i 2.000.000,00 zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że na każdego funkcjonariusza lub pracownika ustala się sublimit sumy gwarancyjnej w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego Ubezpieczonemu w dniu zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego.

W zakresie czynności i kosztów pomocy prawnej ustala się sublimit sumy gwarancyjnej w wysokości20.000,00 zł w odniesieniu do jednego Ubezpieczonego.

PROCEDURY

GRUPOWEGO UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA  FUNKCJONARIUSZY, PRACOWNIKÓW

EMERYTÓW i RENCISTÓW SLUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH i DOROSŁYCH DZIECI POWYŻEJ 18 LAT W T.U. n Ż WARTA S.A.

1.PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

–  do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emeryci i renciści służby więziennej oraz ich współmałżonkowie, partnerzy życiowi ,dorosłe dzieci  w wieku między 18-tym, a 65-tym rokiem życia,

–   warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia emerytów i rencistów jest przynależność  do NSZZ FiPW

–   warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełnienie deklaracji przez zainteresowanego

–   uruchomienie polisy od 01/01/2014 uzależnione od przystąpienia przynajmniej 100 osób w skali kraju do wszystkich wariantów.

UWAGA W DALSZYM CIĄGU WAŻNA JEST DOTYCHCZASOWA POLISA „ ZWIĄZKOWIEC” ULOKOWANA W DAWNYM HDI GERLING DZISIAJ T.U. n Ż WARTA S.A. JEDNAK MAKSYMALNIE DO WRZEŚNIA 2015 ROKU NALEŻY PODJĄĆ DECYZJĘ O WYBORZE NOWEJ POLISY.

TRWAJĄ PRACE NAD STWORZENIEM POLISY DLA EMERYTÓW i RENCISTÓW ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN BEZ UBEZPIECZENIA L-4 O WYNIKU ICH PRAC POINFORMUJEMY DO KOŃCA MARCA 2015 ROK

2.ZASADY  ZBIERANIA DEKLARACJI

– deklaracje przystąpienia zbierane są przez osoby wyznaczone do obsługi programu,

–  wszystkie osoby, które złożą deklaracje przystąpienia do 25 dnia miesiąca, zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od 1 dnia następnego miesiąca,osoby obsługujące program zobowiązane są przesyłać do 30 dnia każdego miesiąca zebrane deklaracje  wraz z załącznikami na adres ;

KANCELARIA BROKERSKA KING BROKER 91-072 ŁÓDŹ UL.LEGIONÓW 93/95

UWAGA PRZY PRZYSTĄPIENIACH OD 01/01/2015 ZŁOŻENIE DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA ZOSTAJE WYDŁUŻONE DO 15.01.2015 ROKU.

3.KARENCJE

Dla przystępujących w okresie od 01/01/2015 – do 01/04/2015 zostają zniesione wszelkie karencje.

Niezależnie od tego czy byli dotychczas ubezpieczeni w jakimkolwiek towarzystwie ubezpieczeń na życie i czy zrezygnowali z dotychczasowego ubezpieczenia dotyczy wszystkich osób uprawnionych do przystąpienia do ubezpieczenia w TUnŻ WARTA S.A.

 4.ZAKRES UBEZPIECZENIA ;

–  Ubezpieczony może wybrać jeden z siedmiu wariantów ubezpieczenia  niezależnie od ilości wybierających  dany wariant  w jednostce organizacyjnej SW.

–  Siódmy wariant nie zawiera tzw opcji rodzinnych

– Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na terenie całego świata z wyłączeniem hospitalizacja, która działa na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej, pozostałych krajów Europy z  wyłączeniem krajów byłego ZSRR, działa też w  USA, Kanada, Japonia, Korea Płd.

– Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem wszystkie zdarzenia związane z wykonywaniem zawodu funkcjonariusza i pracownika SW, czyli użycie broni,  siły fizycznej innych środków służących do tłumienia buntów i zamieszek

– Świadczenie z tytułu hospitalizacji obejmuje leczenie zaburzeń psychicznych w tym schorzeń opisanych pod numerami statystycznymi od F-41 do F-48

– Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka w tym sportów walki w ramach wykonywania obowiązków służbowych

   lub organizowanych przez SW

– Ubezpieczenie może być kontynuowane po przejściu na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe w tym samym zakresie pod warunkiem członkostwa w NSZZ FiPW  

NOWE ROZWIĄZANIA

– wprowadzenie ubezpieczenia niezdolności do pracy w wyniku choroby lub wypadku potwierdzonej zwolnieniem lekarskim L-4. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie pokrywające 20% utratę uposażenia na  podstawie kserokopii zwolnienia lekarskiego druk L-4 oraz zaświadczenia o utraconym uposażeniu wystawionym przez jednostkę organizacyjną SW. Świadczenie dotyczy wszystkich zwolnień lekarskich niezależnie od  rodzaju schorzenia i specjalność lekarza który zwolnienie wystawił. Warunkiem wypłaty odszkodowania jest co najmniej 7 dniowy pobyt na zwolnieniu  lekarskim, wtedy towarzystwo wypłaca od pierwszego dnia pobytu, czyli 7 dni pobytu wypłata za 7 dni , 6 dni pobytu brak wypłaty, maksymalnie za 90 dni pobytu na zwolnieniu w ciągu roku kalendarzowego, jeżeli nie ma ciągłości 90 dni, dni zwolnienia się sumuje ale do wypłaty wymagana jest co najmniej 7 dniowa ciągłość. Świadczenie to jest wypłacane wszystkim ubezpieczonym niezależnie od miejsca zatrudnienia , czyli nie tylko jednostki organizacyjne SW, ale inne miejsca pracy gdzie są zatrudnienie ubezpieczeni małżonkowie, partnerzy, dorosłe dzieci , emeryci i renciści SW oraz ich małżonkowie, partnerzy i dorosłe dzieci jeżeli są ubezpieczeni w tej polisie

– wprowadzenie świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

 – nowe definicje dziecka – świadczenie z tytułu zgonu dziecka przysługuje od ukończenia przez dziecko 1 roku życia bez górnej granicy wieku  dziecka, z tytułu osierocenia dziecka świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 25 roku życia

– zgon noworodka za zgon noworodka uważa się dziecko ubezpieczonego martwo urodzone, jeżeli zgon nastąpił najwcześniej w 23 tygodniu ciąży oraz zgon dziecka ubezpieczonego, które przyszło na świat żywe i nie ukończyło 1 roku życia,

– urodzenie dziecka dotyczy dziecko ubezpieczonego żywo urodzonego

– rozszerzony został katalog poważnych zachorowań który obejmuje ;   

 1) nowotwór (guz) złośliwy,

2) zawał serca,

3) udar mózgu,

4) operacja pomostowania naczyń wieńcowych,

5) niewydolność nerek,

6) przeszczepianie narządów

7) paraliż,

8) utrata kończyny ( jednej a nie jak dotychczas obydwu )

9) utrata wzroku,

10) utrata słuchu,

11) utrata mowy,

12) ciężkie oparzenia,

13) łagodny nowotwór mózgu,

14) śpiączka,

15) operacja aorty,

16) choroba Alzheimera,

17) schyłkowa niewydolność wątroby,

18) operacja zastawek serca,

19) stwardnienie rozsiane,

20) choroba Parkinsona,

21) anemia aplastyczna,

22) zapalenie mózgu,

23) schyłkowa niewydolność oddechowa,

24) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

25) choroba Creutzfeldta – Jakoba,

26) WZW typ C w związku ze służbą

26) Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w

Wyniku transfuzji krwi),

27) Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności

(w związku z wykonywanym zawodem).

Wprowadzono nowe świadczenie z tytułu rekonwalescencji po pobycie w szpitalu.

przysługuje za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim po opuszczeniu szpitala w okresie pierwszych 30 dni zwolnienia, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu bezpośrednio poprzedzający zwolnienie lekarskie trwał nieprzerwanie, co najmniej 10 dni, bezpośrednio tzn zwolnienie poszpitalne winien wystawić szpital w którym ubezpieczony przebywał co najmniej 10 dni.

Zostały rozbudowane i podwyższone świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu z utrzymaniem leczenia zaburzeń psychicznych bez ograniczenia odpowiedzialności do 21 dni hospitalizacji.

Świadczenie niezależnie od jednostki chorobowej przysługuje maksymalnie za 90 dni w trakcie roku kalendarzowego bez ograniczenia do 3 pobytów w ciągu roku.

Świadczenie z tytułu pobytu na OIOM – zmiana pobyt w szpitalu nie musi zaczynać się od OIOMU-u , wystarczy, że w czasie pobytu ubezpieczony był na OIOM

Operacje – wprowadzono nowe rozwiązanie polegające na wypłacie odszkodowania za operacje bez związku z pobytem w szpitalu co najmniej 4 dni choroba lub 1 dzień wypadek , wypłata na podstawie zaszeregowania do poziomu operacji ;

 1)poziom 1 – 10% kwoty bazowej,

2) poziom 2 – 25% kwoty bazowej,

3) poziom 3 – 50% kwoty bazowej,

4) poziom 4 – 75% kwoty bazowej,

5) poziom 5 – 100% kwoty bazowej.

Katalog Operacji  ;

1.OPERACJE POWŁOK CIAŁA

a) przepukliny nabyte (2)*

b) operacje plastyczne rekonstrukcyjne następstw wypadków (1)

c) usunięcie zmiany skóry, tkanki podskórnej (1)

d) usunięcie zmian w obrębie sutka (2)

2.OPERACJE PRZEWODU POKARMOWEGO I NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ

a) operacje przełyku (5)

b) operacje przepukliny rozworu przełykowego (2)

c) operacje żołądka

– częściowa resekcja żołądka (3)

– całkowita resekcja żołądka (4)

– operacja wrzodu żołądka, dwunastnicy (3)

d) operacje jelit (4)

e) operacja wyrostka robaczkowego (1)

f) operacje odbytnicy, odbytu (żylaki odbytu patrz pkt 11 c)

– bez utworzenia stałego sztucznego odbytu (4)

– z utworzeniem stałego sztucznego odbytu (5)

g) operacje wątroby (5)

h) operacje pęcherzyka i dróg żółciowych (2)

i) operacje trzustki (5)

j) operacje śledziony (3)

3.AMPUTACJE

a) amputacja palców (1)

b) amputacja ręki, przedramienia, stopy (3)

c) amputacja podudzia, ramienia, uda (4)

d) całkowita amputacja kończyny z wyłuszczeniem w stawie (5)

e) amputacja prosta sutka/ów (3)

f) amputacja doszczętna sutka/ów z usunięciem zawartości dołu pachowego (5)

4.OPERACJE ZWIĄZANE Z OTWARCIEM KLATKI PIERSIOWEJ

a) operacje płuca (5)

5.OPERACJE NARZĄDÓW ZMYSŁU

a) operacje oka

– urazowe uszkodzenie gałki ocznej (3)

– usunięcie gałki ocznej (3)

– jaskra, zaćma, odwarstwienie siatkówki (2)

b) operacje ucha

– zabiegi w obrębie ucha środkowego (2)

– zabiegi w obrębie ucha wewnętrznego (4)

c) operacje nosa

– operacje zatok (2)

– operacje przegrody nosowej i małżowin nosa (1)

6.OPERACJE W OBRĘBIE JAMY USTNEJ I KRTANI

a) operacja migdałków podniebiennych (1)

b) operacje ślinianek (2)

c) usunięcie zmiany w obrębie krtani (1)

7.OPERACYJNE LECZENIE KOŚĆCA

a) operacje czaszki

– usunięcie kości, trepanacja lub odbarczenie (3)

– otwarcie jamy czaszki (5)

b) operacje twarzoczaszki (2)

c) operacje kręgosłupa, obręczy barkowej i miednicy (4)

d) operacje kończyn (3)

8.OPERACJE MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN, WIĘZADEŁ (2)

9.OPERACJE UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO

a) operacje nerki (4)

b) operacje dróg moczowych (3)

c) operacje prostaty (3)

d) operacje ginekologiczne

– jajnika i jajowodu (2)

– w obrębie sromu, pochwy i szyjki macicy (2)

– wycięcie macicy (3) 147

– usunięcie zmian w obrębie macicy (2)

e) operacje męskich narządów płciowych (2)

10.OPERACJE GUZÓW NOWOTWOROWYCH

a) usunięcie guzów złośliwych, z wyłączeniem guzów skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej (5)

b) usunięcie guzów złośliwych skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej (3)

11.OPERACJE NACZYŃ UKŁADU KRWIONOŚNEGO

a) operacje tętnic (5)

b) operacje żył (2)

c) żylaki odbytu (1)

12.OPERACJE KARDIOCHIRURGICZNE

a) chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej – by-pass (5)

b) wymiana zastawek wskutek wad nabytych (5)

c) wszczepienie rozrusznika serca (3)

d) wycięcie tętniaka serca (5)

e) zabieg udrożnienia tętnic wieńcowych – PTCA (2)

13.OPERACJE NEUROCHIRURGICZNE

a) operacje centralnego układu nerwowego – mózg i rdzeń kręgowy (5)

b) operacje obwodowego układu nerwowego (2)

14.OPERACJE TARCZYCY (4)

15.PRZESZCZEPY

a) przeszczep serca (5)

b) przeszczep wątroby (5)

c) przeszczep nerki (5)

d) przeszczep innych narządów (4)

16.OPERACJE Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK LASEROWYCH (1)

* w nawiasach podano skalę operacji od 1 (operacje najlżejsze) do 5 (operacje najcięższe)

Uwaga wszystkie zakresy ubezpieczenia obowiązują do ukończenia przez Ubezpieczonego 70 roku życia, potem indywidualna kontynuacja Numery konta na wpłaty bez zmian obsługa świadczeń bez zmian

Oferta Związkowiec Warta 

Porównanie oferta Warta z Pzu 

Pliki do pobrania:

Ogólne warunki ubezpieczenia WARTA

Oferta ubezpieczeń majątkowych WARTA

Procedury grupowego ubezpieczenia związkowiec WARTA

Deklaracja przystapienia Warta

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy