Sejm: ostateczny kształt ustawy o komisjach lekarskich

W zakończonym wczoraj 80. posiedzeniu Sejm ustalił ostateczny kształt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Dotychczas funkcjonowanie tych komisji było uregulowane w rozporządzeniach. Ustawa wprowadza jednolity system orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej. Zgodnie z ustawą, w miejsce systemu orzecznictwa obejmującego: wojewódzkie komisje lekarskie, okręgowe komisje lekarskie i Centralną Komisję Lekarską (CKL) wprowadzono system dwuinstancyjny złożony z rejonowych komisji lekarskich i CKL. Dotychczasowe zatwierdzanie orzeczeń komisji wojewódzkich przez komisje okręgowe zastąpiono trybem skargowym. Jeśli funkcjonariusz lub kandydat do służby nie będzie się zgadzał z treścią orzeczenia komisji rejonowej, będzie miał prawo odwołać się do Centralnej Komisji Lekarskiej z siedzibą w Warszawie. CKL będzie mogła rozpatrywać odwołania również poprzez składy orzekające działające na terenie kraju. Konkretne miejscowości określi w zarządzeniu Minister Spraw Wewnętrznych. Ponadto ustawa ujednolica kategorie zdolności kandydatów do służby i funkcjonariuszy. W przypadku funkcjonariuszy wprowadza kategorie: A –  „zdolny do służby”, B – „zdolny do służby z ograniczeniem”, C – „niezdolny do służby”. Natomiast w odniesieniu do kandydatów nowe przepisy przewidują kategorie: Z –  „zdolny”, N – „niezdolny”. Nowelizacja zostanie następnie przekazana prezydentowi do podpisu.

W ostatnim dniu 80. posiedzenia Sejm także przyjął tzw. ustawę okołobudżetową, tj. ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Uzupełnia ona projekt budżetu na przyszły rok i zapewnia jego prawidłową realizację. Propozycje zmian wynikają z zapisów projektu budżetu. W zakresie świadczeń i wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych Sejm zdecydował o utrzymaniu na dotychczasowym poziomie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Oznacza to, że nie zmienią się uposażenia oraz diety posłów i senatorów. Na poziomie z 2014 r. pozostaną też co do zasady płace w „budżetówce”, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz maksymalne wynagrodzenia osób objętych tzw.ustawą kominową.

Posłowie przyjęli zmiany w ustawie o Służbie Celnej, ustawie o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustawach. Uchwalone przepisy przewidują też, że podobnie jak pozostałe służby mundurowe, funkcjonariusze celni przebywający na zwolnieniu lekarskim będą otrzymywać 80 proc. uposażenia, a jedynie w określonych przypadkach zachowają prawo do pełnego uposażenia chorobowego.

Izba skierowała do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego. Celem projektu jest dostosowanie prawa polskiego do wymagań wynikających z wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach: Piechowicz przeciwko Polsce (skarga nr 20071/07) oraz Horych przeciwko Polsce (skarga nr 13621/08). Proponowane zmiany odnoszą się przede wszystkim do kryteriów kwalifikowania osób skazanych oraz tymczasowo aresztowanych, jako stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, a także stosowania wobec nich wzmożonych rygorów bezpieczeństwa jak np. monitoring cel.

W ostatnim dniu 80. posiedzenia Sejmu Izba ustaliła też ostateczne brzmienie ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Nowe przepisy kompleksowo regulują zasady ochrony ofiar i świadków przed zastraszeniem i odwetem w trakcie i po zakończeniu postępowania karnego i karnoskarbowego. Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych. Przewiduje m.in., że ochrona na czas czynności procesowych ma być stosowana w każdej sprawie, w której istnieje ryzyko zagrożenia dla życia lub zdrowia świadka. Zgodnie z ustawą, decyzję o zapewnieniu pomocy i ochrony będzie podejmował komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, której ma być ona udzielona. Decyzja będzie podejmowana na wniosek osoby zainteresowanej, a także na wniosek sądu lub prokuratury. Podstawowym rozwiązaniem będzie ochrona obejmująca np. asystę funkcjonariuszy Policji podczas czynności procesowych. W przypadku wysokiego, realnego stopnia zagrożenia życia lub zdrowia, ochrona osobista świadka lub pokrzywdzonego będzie polegać m.in. na stałej lub czasowej asyście policjantów, czasowej obserwacji osoby lub miejsca jej przebywania. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy inne środki ochrony będą niewystarczające, zmieniane będzie miejsce pobytu osoby chronionej. Ma objąć najpoważniejsze ofiary i świadków najpoważniejszych przestępstw – tych rozpatrywanych w pierwszej instancji w sądach okręgowych oraz m.in. zgwałcenia. Osoba objęta tą formą ochrony będzie mogła otrzymywać comiesięczną pomoc finansową (na potrzeby mieszkaniowe, życiowe i na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych). Przy komendach wojewódzkich Policji będą funkcjonować koordynatorzy ds. zapewnienia bezpieczeństwa osób występujących w procesie karnym. Do ich zadań będzie należało m.in. zapewnienie współpracy jednostek Policji w udzielaniu i zapewnianiu pomocy i ochrony. Uchwalona przez Sejm ustawa wprowadza zasadę poufności danych dotyczących miejsca zamieszkania i zatrudnienia świadka. Dane te mają być zamieszczane nie w protokole, ale w odrębnym załączniku do protokołu. Na tych samych zasadach mają być chronione dane świadków w sprawach o wykroczenia. Następnie ustawa zostanie przesłana prezydentowi do podpisu.

W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzył poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks karny oraz ustawy Kodeks wykroczeń. Wnioskodawcy chcą doprecyzowania przepisów dotyczących karania za jazdę pod wpływem i po spożyciu narkotyków. Autorzy projektu zauważają, że obecne przepisy nie mówią, jakie stężenie środków odurzających w organizmie stanowi wykroczenie, a jakie przestępstwo. W przypadku delta-9-tetrahydrokanabinolu (tzw. THC) – substancji charakterystycznej dla produktów pozyskiwanych z konopi indyjskich, wnioskodawcy proponują, by to jej stężenie we krwi decydowało o kwalifikacji prawnej czynu. Stężenie od 5 do 10 nanogramów na mililitr ma być wykroczeniem (tzw. stan po spożyciu środka odurzającego), a stężenie większe przestępstwem (tzw. stan pod wpływem środka odurzającego). W przypadku pozostałych środków odurzających autorzy proponują, by rozstrzygało kryterium stopnia zakłócenia sprawności psychomotorycznej. Jeśli zaburzenie sprawności przypominałoby stan jak po spożyciu alkoholu, byłoby uznawane za wykroczenie, a w innym przypadku – za przestępstwo. Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Michał Kabaciński. W dyskusji zostały zgłoszone wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Izba podejmie decyzję o dalszych losach tego dokumentu na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Na etapie drugiego czytania zakończono też prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o straży gminnej oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Autorzy projektu proponowali pozbawienie straży miejskiej prawa używania fotoradarów oraz karania kierowców za nieprawidłowe parkowanie. Ponadto Izba nie dokonała wyboru uzupełniającego członka Trybunału Stanu.

Źródło:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=71DE7F8AC9914AC5C1257D9E003E8C9A
Fot. Krzysztof Białoskórski (Sejm)

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy