Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZFiPW Czesława Tuły

Poniżej przedstawiamy wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesława Tuły podczas odprawy służbowej kierownictwa Służby Więziennej podsumowującej III Kwartał 2023 r., która odbyła się w dniu 27 października br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie.

1. Pan Dyrektor Generalny Służby Więziennej , Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji SW NSZZ Solidarność, Firma MENTOR S.A. powołując się na zapisy Porozumienia z dnia 22 czerwca 2023 r. zawartego pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej gen.insp. Jackiem Kitlińskim i KSSW NSZZ Solidarność pomijają najważniejsze punkty tego porozumienia , a mianowicie w Preambule porozumienia Solidarność zwana jest Ubezpieczającym , zaś par 1 pkt 4 ma jasny i precyzyjny zapis, że dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia grupowego zawartego przez Ubezpieczającego … . 

W Umowie generalnej dot. Programu ubezpieczeniowego dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej – SW 6.0 PZU Życie S.A. podpisanej w dniu 09.10.2023, stronami są jako Ubezpieczyciel PZU Życie S.A. jako Ubezpieczający PZU Pomoc S.A., czyli Ubezpieczającym w przedmiotowej umowie SW 6.0, KSSW NSZZ Solidarność nie jest Ubezpieczającym, czyli oczywistym jest, że do tej Umowy nie mają zastosowania rozwiązania prawne określone w Porozumieniu z 22.06.2023. Dlatego podjęte wszelkie działania przez KSSW NSZZ Solidarność polegające min na;

  • pismo do Dyrektora Generalnego z dnia 17.10.2023 i zaakceptowane przez Dyrektora Generalnego w dniu 17.10.2023 r. m.in. szkolenia dla osób obsługujących w ramach delegacji służbowych w OSSW w Popowie oraz zgoda na promocję i wdrażanie tego programu przez Solidarność.
  • pismo z dnia 23.10.2023 r. skierowane do Dyrektorów Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w całej Polsce.

Nie mają umocowania Prawnego. Pan Dyrektor Generalny oraz Przewodniczący Kołodziejski wprowadzają Dyrektorów jednostek organizacyjnych SW oraz podległą kadrę w błąd powołując się na zapisy Porozumienia oraz Umowy Generalnej, której nie są stronami.

Mamy informację, że PZU Pomoc SA działa na zasadach stowarzyszenia, a co za tym idzie każdy ubezpieczony, żeby skorzystać z ubezpieczenia SW 6.0 musi zostać jej członkiem, takiej informacji nie ma w materiałach propagandowych Solidarności zaakceptowanych przez Dyrektora Generalnego SW.

Prawdopodobnie Program 6.0 SW został przygotowany przez Mentor SA na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Jacka Włodarskiego ówczesnego Dyrektora SW ponad 20 lat temu.

Co więcej Solidarność w tej umowie nie jest nawet administratorem umowy, jest nim Agencja Ubezpieczeniowa Mentor SA, wskazana przez Ubezpieczyciela, czyli PZU Życie SA. Osoby obsługujące są zatrudniane i opłacane przez Agencję a Mentor SA mający powiązania kapitałowe z Agencją nie ma wiedzy w jaki sposób i przez kogo są zgłaszane osoby obsługujące do Agencji (stosowne pismo z dnia 24.10.2023).

Natomiast NSZZFiPW posiada wiedzę, że są to osoby “namaszczone” przez Solidarność często w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego, m.in. poprzez namawianie, a wręcz zmuszanie do rezygnacji z członkostwa w NSZZFiPW.

Wprowadzenie do Służby Więziennej Programu SW 6.0, którego stroną ubezpieczającą nie jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej w ocenie NSZZFiPW jest ominięciem procedur przewidzianych ustawą o zamówieniach publicznych, która przewiduje przeprowadzenie stosownego trybu także dla umów grupowych ubezpieczeń na życie zawieranych na rzecz osoby trzeciej, a z taką umową mamy tutaj do czynienia. Może nosić znamiona czynu zabronionego.

Tak jak wcześnie stwierdziłem stroną ubezpieczającą nie jest również KSSW NSZZ Solidarność. Tak naprawdę Pan Dyrektor Generalny Służby Więziennej wyraził zgodę na wprowadzenie do obiegu prawnego i realizacji w strukturach podległej mu Służby, Umowy Ubezpieczeniowej której stronami są podmioty nie związane ze Służbą Więzienną, co więcej Ubezpieczającym jest podmiot prawny PZU Pomoc SA, zależny od Ubezpieczyciela PZU Życie SA.

Chciałbym tutaj podkreślić, że w umowach grupowych ubezpieczeń na życie dla Funkcjonariuszy, Pracowników, Emerytów i Rencistów SW oraz członków ich rodzin funkcjonujących dotychczas w strukturach SW Ubezpieczycielami są odpowiednio PZU Życie SA i STUnŻ ERGO-HESTIA SA, a Ubezpieczającym NSZZFiPW, co w pełni jest zgodne z obowiązującym w zakresie grupowych ubezpieczeń na życie porządkiem prawnym.

Swoim działaniem Pan Dyrektor Generalny gen.insp. Jacek Kitliński doprowadził do szerzenia przez nieuprawniony podmiot jakim jest w tym przypadku KSSW Solidarność, nieprawdy o  zakończeniu z końcem roku 2023 lub najpóźniej z końcem stycznia 2024 r. programu SW 5.0 PZU Życie SA oraz nieprzedłużeniem na rok 2024 umowy z STUnŻ ERGO HESTIA SA. doprowadzając do głębokiego zaniepokojenia, frustracji oraz podziałów w szeregach funkcjonariuszy i pracowników służących i pracujących w jednostkach organizacyjnych SW. Zdaniem NSZZFiPW może to mieć wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych. Z informacji kierowanych do funkcjonariuszy i pracowników przez Solidarność (są do wglądu) jasno wynika, że jedynym funkcjonującym w 2024 r. programem ubezpieczeniowym w SW będzie Pogram SW 6.0.

Ponadto sam program SW 6.0 odbiera między innymi możliwość korzystania przez Ubezpieczonych z tzw. Funduszu Pomocowego , tworzonego w ramach tzw. dywidendy. Chciałbym podkreślić , że dzięki stosownym zapisom w umowie SW 5.0 do potrzebujących ubezpieczonych funkcjonariuszy i pracowników w związku z ich tragiczną lub bardzo trudną sytuacją życiową dotyczącą min zdrowia , leczenia, zdarzeń losowych trafiło dzięki działaniom NSZZFiPW kilka milionów złotych, podobne rozwiązania zawiera również ubezpieczenie w STUnŻ ERGO HESTIA SA.

Informuję Państwa, że w związku z powyższym, traktujemy działania Dyrektora Generalnego SW wraz z KSSW Solidarność jako naruszenie zasad funkcjonowania programów grupowego ubezpieczenia na życie w SW ustalonych i funkcjonujących w Służbie Więziennej od ponad 20 lat. Jest to próba osłabienia pozycji i wiarygodności NSZZFiPW, Związku Zawodowego działającego w strukturach SW od ponad 33 lat. Naszym zdaniem jest to działanie co najmniej pozaprawne, mające na celu ominięcie przepisów prawa obowiązujących w materii zawierania i administrowania umowami grupowych ubezpieczeń na życie.

Chciałbym tutaj przywołać treść uchwały jednego z Zarządów Okręgowych NSZZFiPW w sprawie tzw. pluralizmu związkowego, uchwałę przygotował i podpisał obecny Przewodniczący KSSW Solidarność Andrzej Kołodziejski. W niewielu sprawach możemy się z Nim zgodzić, ale tutaj jego przenikliwość i ocena jest niezwykle trafna i zgodna z obecną rzeczywistością. Pismo Przewodniczącego A.Kołodziejskiego

Chciałbym także zerwać z mitem, że NSZZFiPW to Związek oderwany od rzeczywistości a jego funkcyjni działacze nie mają wiedzy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania Służby Więziennej. Na czele NSZZFiPW stoję ja Czesław Tuła chorąży SW z długoletnim stażem także na stanowiskach dowódczych w dziale ochrony, obecnie Pracownik SW, z uwagi na fakt, że członkami Naszego Związku są Funkcjonariusze, Pracownicy SW, ale także emeryci i renciści SW, Nasze władze odzwierciedlają ten stan rzeczy. W Prezydium są po jednym Przedstawicielu; Pracowników, Emerytów, Rencistów oraz 4 przedstawicieli funkcjonariuszy w czynnej służbie, w Zarządzie Głównym są reprezentowane wszystkie działy i piony służb, korzystamy w uprawnień jakie dla działaczy związkowych stanowi prawo w zakresie zwolnienia z obowiązku świadczenia służby lub pracy, jednak nie wykorzystujemy w pełni przysługujących nam etatów związanych z liczebnością Naszego Związku. Tutaj chciałbym przypomnieć słowa Andrzeja Kołodziejskiego, Roberta Moskala, Adama Gryki i innych prominentnych działaczy KSSW NSZZ Solidarność, że oni nie będą korzystać ze zwolnienia ze świadczenia służby i pracy i nie będą zrzeszać emerytów, chciałbym usłyszeć od Przewodniczącego Kołodziejskiego i Pana Dyrektora ilu działaczy Solidarności już korzysta ze zwolnienia z obowiązku świadczenia służby a ilu już złożyło kolejne wnioski. Panie Kołodziejski macie w szeregach emerytów czy też nie, tylko szczerze.

NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa wykonał i wykonuje ogromną pracę na rzecz Służby oraz funkcjonariuszy i pracowników a także emerytów i rencistów, tutaj podam kilka przykładów:

1. Uprawnienia emerytalne;

– w roku 1999, pewnie już nikt nie pamięta wprowadzono dla przyjętych do SW powszechny system emerytalny, czyli służba do 60 lat kobiety i do 65 lat mężczyźni. To My wywalczyliśmy powrót systemu zaopatrzeniowego,

– rok 2013 wprowadzenie 25 letniej wysługi koniecznej do uzyskania emerytury oraz wiek 55 lat, to My wywalczyliśmy, że 25 letnia wysługa objęła przyjętych od 2013, a pełniący już służbę mają prawo wyboru systemu emerytalnego 15 czy 25 lat, dotyczy to większości obecnych na tej sali. Wywalczyliśmy również wykreślenie warunku uzyskania 55 lat życia, co dla niektórych wiązałoby się ze służbą nawet ponad 30 lat

2. Uposażenie i wynagrodzenia – to My doprowadziliśmy do zrównania tzw. wskaźnika do obowiązującego w Policji, bo na starcie mieliśmy znacząco niższy wskaźnik.

Dzięki Porozumieniom podpisanym z Ministrami Sprawiedliwości doprowadziliśmy do reformy dodatku za wysługę lat, wprowadzenie tzw. 13-tej pensji, wprowadzenia świadczenia motywującego, świadczenia za długoletnią służbę, możliwość podniesienia dodatku służbowego przed odejściem na emeryturę po osiągnięciu określonej liczby lat służby.

3. Ustawa pragmatyczna 

Dzięki Naszym działaniom do ustawy z 2010 r. wprowadzono prawie 200 poprawek korzystnych dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. 

Niestety pluralizm związkowy i brak wspólnych działań ze strony Solidarności przyczyniło się do nowelizacji ustawy w kierunku bardzo niekorzystnych rozwiązań min;

– wprowadzenie IWSW

– wydłużenie okresów delegowań

– ograniczenie możliwości odwołań do Sądów Pracy

– zaostrzenia stosowania kar dyscyplinarnych

Jednak i w tym zakresie podjęliśmy działania, które doprowadziły do podpisania Porozumienia z Ministrem Sprawiedliwości, dającego nadzieję uregulowania tych kwestii. 

Nasz Związek niezależnie od sympatii i przekonań politycznych jego Przywódców potrafił wystąpić bardzo odważnie w formie pikiet, akcji protestacyjnych, demonstracji w obronie praw funkcjonariuszy i pracowników SW, nikt nie może NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zarzucić działań noszących znamiona zaangażowania politycznego lub skierowanych przeciwko Formacji i jej funkcjonariuszom i pracownikom.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim członkom NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, którzy aktywnie włączają się w akcje i działania podjęte przez Zarząd Główny.

Działamy w trudnych czasach ze względu na sytuację polityczną, niechęć kierownictwa służbowego dla Naszych działań, wykorzystywanie Solidarności do rozgrywek wewnętrznych i rozbijania jedności związkowej, jednak mamy nadzieję, że Nasze działania prowadzą do lepszego bytu funkcjonariuszy i pracowników SW. Mając świadomość Naszej niedoskonałości liczymy na szerokie poparcie i włączenie się do działalności Naszego Związku szerokiej rzeszy funkcjonariuszy, pracowników i emerytów SW.

Trzymajmy linię i bądźmy gotowi do udziału w akcjach NSZZ FiPW, także
w ramach Federacji ZZ Służb Mundurowych jak i Forum Związków Zawodowych
w celu obrony praw i godności człowieka, obywatela Polski, funkcjonariusza państwowego.

Na zakończenie chciałbym przedstawić koleżankom i kolega kilka liczb dotyczących naszej działalności:

1.    Fundusz pomocowy 596.200 zł.

2.    Fundusz Pomocy Doraźnej 538,500 zł.

3.    Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży 177.500 zł + 5.000 zł dla dzieci z Ukrainy (182.500 zł.)

dodatkowo Zarząd Główny uzyskał 40.000 zł od sponsorów na kolonie dla dzieci z Ukrainy.

4.    Zarząd Główny na pomoc uchodźców z Ukrainy przekazał na konto FZZ 15.000 zł.

5.    Akcja “Świąteczna Paczka” – 46.000 zł

6.    Fundusz Prawny do tej pory skorzystało 8 osób którym udzielono pomoc w kwocie 49.100 zł

7.    Prewencja – 823.000 zł w 2 lata

8.    Sponsoring – 302.000 zł w 2 lata

Dziękuję za okazaną uwagę.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW

/-/ Czesław Tuła

Załączniki:

Pismo Przewodniczącego A.Kołodziejskiego

Pismo z PZU dot programu ubezpieczeniowego SW 5.0

 

 

 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy