W pierwszym punkcie porządku dziennego 65. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczynającego się w dniu dzisiejszym znalazło się sprawozdanie sejmowej Komisji Polityki Społecznej nt. rządowego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych.

Początek obrad w dniu 2 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druki nr 2049 i 2237)
– sprawozdawca poseł Rajmund Miller.

Druk Nr 2049

Projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Art. 1.W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 666, 675 i 1355) w art. 45:

1)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.W razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczeń wypłatę wznawia się od miesiąca, w którym ustała ta przyczyna, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z urzędu.”;

2)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.W przypadkach określonych w art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b wypłatę świadczeń wznawia się od miesiąca, w którym ją wstrzymano, jednak za okres nie dłuższy niż trzy lata wstecz, licząc od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty.”.

Art. 2.W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667 i 675) w art. 46:

1)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.W razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczeń wypłatę wznawia się od miesiąca, w którym przyczyna ta ustała, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z urzędu.”;

2)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.W przypadkach określonych w art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. b wypłatę świadczeń wznawia się od miesiąca, w którym ją wstrzymano, jednak za okres nie dłuższy niż trzy lata wstecz, licząc od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty.”.

Art. 3.Do wniosków o wznowienie wypłaty świadczeń wstrzymanych na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1, albo na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w art. 2, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 albo art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4.Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Druk Nr 2237

druk_2237_dp

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=C1F9942225807703C1257C62003C42D0

 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy