POZOSTAŁE ROZPORZĄDZENIA W TYM UPRZEDNIO OBOWIĄZUJĄCE

Zbiór aktów prawnych przydatnych w codziennej pracy.
W celu łatwiejszego znalezienia poszukiwanego aktu prawnego wciśnij CTRL+F
i wpisz frazę z danego dokumentu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 lipca 2009 r.
w sprawie norm i zasad przydzielania umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz zasad ich zwrotu

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 kwietnia 2009 r.
w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 grudnia 2008 r.
w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 maja 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 września 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 kwietnia 2003 r.
w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowych na
obszarze kraju i przeniesień

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lutego 2002 r.
w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 listopada 2003 r.
w sprawie zasad naliczeń etatowych w Służbie Więziennej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 października 1997 r.
w sprawie zakresu i warunków korzystania ze świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych przez funkcjonariusza Służby Więziennej w
czasie nauki, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 września 2002 r.
w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić
wyłącznie funkcjonariusze.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 marca 2003 r.
w sprawie szczegółowego trybu nadawania oraz wzoru odznaki “Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 listopada 2003 r.
w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów funkcjonariusza Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 października 2003 r.
w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do
celów służbowych samochodów osobowych, motocykli.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 kwietnia 2006 r.
w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 sierpnia 2005 r.
w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami Straży Granicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie trybu współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa zakładów karnych kub aresztów śledczych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 lutego 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 lutego 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariusza Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 marca 2005 r.
w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy
Służby Więziennej zwolnionych ze służby.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 października 2002 r.
w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 stycznia 2003 r.
w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 czerwca 2005 r.
w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 czerwca 2002 r.
w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat
dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowego trybu nadawania stopni funkcjonariuszom Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 marca 1995 r.
w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej więziennictwa,
nie będących funkcjonariuszami Służby Więziennej, oraz wysokości odpisu na ten fundusz.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 1992 r.
w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie programu i czasu trwania nauki w szkołach Służby Więziennej, trybu składania egzaminów na
oficera, chorążego i podoficera oraz sposobów doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 listopada 1996 r.
w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 października 2004 r.
w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby
Więziennej oraz ich rodzin

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej na uzyskanie lokalu
mieszkalnego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 listopada 2003 r.
w sprawie określenia przełożonych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy
Służby Więziennej oraz trybu postępowania w tych sprawach

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 sierpnia 2000 r.
w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lutego 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater oraz
normy powierzchni mieszkalnej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 września 2002 r.
w sprawie norm i zasad przydzielania umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszom Służby
Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 października 2003 r.
w sprawie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania funkcjonariuszy
Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty
zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu
funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom Służby Więziennej za
remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 maja 2002 r.
w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne
umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 września 1997 r.
w sprawie określenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych dla funkcjonariuszy
Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie delegowania funkcjonariuszy Służby Więziennej do pełnienia służby poza Służbą
Więzienną.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 sierpnia 1997 r.
w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności
służbowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 stycznia 2004 r.
w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego
funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 grudnia 1995 r.
w sprawie trybu przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób
pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 marca 2003 r.
w sprawie uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia
służby.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 listopada 1996 r.
w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 września 1975 r.
w sprawie ustalania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci funkcjonariusza
Służby Więziennej ze służbą wskutek wypadku lub choroby.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 listopada 2003 r.
w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej ze środków
właściwej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej oraz określenia członków rodziny, na których
przysługuje zasiłek pogrzebowy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej nagród rocznych, nagród
uznaniowych i zapomóg.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariusza Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Służby Więziennej, łącznego powierzania mienia tym funkcjonariuszom oraz szczegółowych warunków wspólnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu tak powierzonym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 stycznia 2003 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać
funkcjonariusze Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 października 2005 r.
w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 marca 2002 r.
w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 2000 r.
w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ, SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 października 2002 r.
w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych
do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów
specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz
pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków
przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej,
Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni
wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU z dnia 19 września 2007 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kontrolnego i pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie szczegółowego zakresu spraw osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz właściwości
przełożonych w tych sprawach.

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy