Księga gości NSZZFiPW

Pełna wersja: Księga gości NSZZFiPW
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
(12-03-2019, 14:23 )olee napisał(a): [ -> ]Nadal cisza w sprawie PODWYŻEK  :/

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r336953...j-sta.html
(10-03-2019, 17:10 )dar33 napisał(a): [ -> ]Dzien dobry. W piątek byly wypłacane 13. I w tym rzec nie otrzymałem jej, ponieważ zostałem zatrudniony 2 lipca 2018 roku. I przez ten jeden dzien niestety nie moge liczyc na polowe 13. Mam pytanie: Czy maja do tego prawo? Tym bardziej, ze 1 lipca wypadal w niedziele.Prosil bym o pomoc, bo kazdy wie ile zarabia poczatkujacy funkcjonariusz. Jutro w finansowce chcialbym miec solidne argumenty do przedstawienia. Dziekuje i czekam na pomoc

Aby otrzymać "13-stkę" (a dokładnie jej 1/2) musisz mieć co najmniej pełne 6 m-cy przepracowane, a nie masz. Tyle. Nawiasem zatrudnienie od 2 nie było przypadkowe. Jedna "13 stka" mniej do płacenia.

Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

To dopiero początek Twoich rozczarowań tą służbą .... 
(11-03-2019, 13:12 )Bartek napisał(a): [ -> ]Witam, mam pytanie, jak technicznie rozwiązujecie to, że skazany przebywając na urlopie wypoczynkowym ma prawo do korzystania np. z dodatkowego widzenia?? Jest pieczątka Dyrektora, że skazany ma uprawnienia, ale co dalej? Ksero decyzji na sale widzeń czy jak? Czy w formie wniosku nagrodowego? Jak to działa u Was w jednostkach?

Co to wgl za pytanie? Czy Ty na prawdę jesteś funkcjonariuszem i masz pojęcie o swojej pracy? Co ma urlop "osadzonego" do widzenia i wniosku nagrodowego? Nic dziwnego że tak nas postrzegają..
Witam.
Czy podniesienie wskaznika wielokrotnosci kwoty bazowej nie powinno byc razem ze zmiana innej skladowej??? Podniesienie tylko wskaznika daje nie rowny podzial!
Powinny byc dwa rozporzadzenia. Czy sie myle?
Do Bartek
Zatrudnieniowiec wpisuje urlop w Noe i jak wprowadzasz informacje o widzeniu to tam masz
Witam,
rozpoczyna się legislacja projektu podwyżki poprzez wzrost mnożnika, ok ale:
obiecano średnio 650,00 brutto
a w projekcie:
starszy strażnik teraz (mnożnik 3,28) czyli 2074,00 zasadniczej, po podwyżce (mnożnik 3,71) 2346,00 - różnica 272,00 ??
oddziałowy (mnożnik 3,28) czyli 2321, po podwyżce (mnożnik 3,71) 2625,00 - różnica 304,00 ??
To takie podwyżki dla większości Smile Chyba ktoś tu robi kogoś w ...
Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r336953...3b9dRlsblA
(06-03-2019, 13:46 )eeedek4 napisał(a): [ -> ]mpower5 wygląda to tak,że jeśli nie dotrzymasz do 15 tego roku to kasę musisz oddać.I to co najciekawsze kasę dostałeś netto do ręki a oddasz brutto.Jedyny twój ratunek żeby jej nie oddawać przed 15- tym rokiem to przejście rentę.0114-KDIP3-3.4011.497.2017.1.JM | Interpretacja indywidualna
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 4 grudnia 2017 r.
W zakresie skutków podatkowych zwrotu pomocy finansowej przyznanej na zakup lokalu mieszkalnego.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2017 r. (data wpływu 10 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu pomocy finansowej przyznanej na zakup lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 10 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu pomocy finansowej przyznanej na zakup lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Z dniem 1 marca 2012 r. Wnioskodawca został przyjęty do służby więziennej na okres służby przygotowawczej. Następnie w dniu 1 marca 2014 r. został mianowany do służby stałej. W dniu 20 listopada 2015 r. Wnioskodawca złożył do Dyrektora Aresztu Śledczego (jednostka w której Wnioskodawca pełni służbę) wniosek o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu. Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektor Aresztu Śledczego z dnia 19 września 2016 r. przyznał Wnioskodawcy pomoc na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu w kwocie 50.787,50 zł (pięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem i 50/100 złotych). Pomoc ta została Wnioskodawcy wypłacona, jednakże od tej wypłaty Areszt Śledczy pobrał jako płatnik zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a Wnioskodawca uwzględnił przychód brutto z tego tytułu (tj. 50.787,50 zł) w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, jako przychód ze stosunku służbowego. W związku ze zgłoszeniem przez Wnioskodawcę pisemnego wystąpienia ze służby Dyrektor Aresztu Śledczego decyzją personalną z dnia 13 września 2017 r. zwolnił Wnioskodawcę z dniem 31 października 2017 r. ze służby więziennej. Następnie w dniu 25 października 2017 r. decyzją Dyrektor Aresztu Śledczego nakazał Wnioskodawcy zwrot w terminie 14 dni od otrzymania decyzji otrzymanej pomocy finansowej w kwocie brutto, powiększonej o ustawową waloryzację (łączna kwota do zwrotu to 51.447,74 zł).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy w razie dokonania przez Wnioskodawcę zwrotu całej kwoty wskazanej w decyzji Dyrektora Aresztu Śledczego z dnia 25 października 2017 r. będzie uprawniony do uwzględnienia przy obliczaniu podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 kwoty zwróconej pomocy mieszkaniowej, w części odpowiadającej kwocie uprzednio przyznanej pomocy finansowej brutto, tj. kwoty 50.787,50 zł (pięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem i 50/100 zł), która to kwota winna obniżyć podstawę obliczenia podatku?
Zdaniem Wnioskodawcy, będzie On uprawniony do uwzględnienia przy obliczaniu podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 kwoty zwróconej pomocy mieszkaniowej, w części odpowiadającej kwocie uprzednio przyznanej pomocy finansowej brutto, tj. kwoty 50.787,50 zł (pięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem i 50/100 zł), która to kwota winna obniżyć podstawę obliczenia podatku.
Prezentowane stanowisko Wnioskodawca opiera na tym, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku, stanowi (co do zasady) dochód po odliczeniu kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Taka właśnie sytuacja występuje w przedstawionym stanie faktycznym, bowiem przyznana i wypłacona Wnioskodawcy uprzednio pomoc mieszkaniowa zwiększyła Jego dochód podlegający opodatkowaniu osiągnięty w 2016 r.
Obecnie Wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić otrzymaną pomoc w kwocie brutto, na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o służbie więziennej (Dz. U. z 2017 r., poz. 631, z późn. zm.), który stanowi, że pomoc finansowa podlega zwrotowi w przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 15 lat służby w służbie więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który przed upływem tego okresu nabył prawo do renty inwalidzkiej służby więziennej.
Analogiczne stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 7 września 2012 r. DD3/033/17/KDJ/12/PK-268 (wydruk w załączeniu).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.
Na podstawie art. 11 ust. 1 przywołanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Stosownie do art. 12 ust. 1 cyt. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że decyzją Nr 11/S/16 z dnia 19 września 2016 r. Dyrektor Aresztu Śledczego przyznał Wnioskodawcy pomoc na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu w kwocie 50.787,50 zł. W związku ze zgłoszeniem przez Wnioskodawcę pisemnego wystąpienia ze służby Dyrektor Aresztu Śledczego w dniu 25 października 2017 r. nakazał Wnioskodawcy zwrot w terminie 14 dni od otrzymania decyzji otrzymanej pomocy finansowej w kwocie brutto, powiększonej o ustawową waloryzację (łączna kwota do zwrotu to 51.447,74 zł).
Szczegółowe rozwiązania dotyczące przedmiotowej pomocy finansowej przyznawanej funkcjonariuszom Służby Więziennej określa art. 184 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r., poz. 631, 1321) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej (Dz. U. Nr 147, poz. 986).
Stosownie do postanowień art. 184 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej, funkcjonariuszowi w służbie stałej, który spełnia warunki do przydziału lokalu mieszkalnego, a który lokalu tego nie otrzymał na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej.
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej, pomoc finansowa podlega zwrotowi w przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 15 lat służby w Służbie Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który przed upływem tego okresu nabył prawo do renty inwalidzkiej Służby Więziennej.
Z powyższego wynika, że pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego otrzymywana przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, z zasady jest bezzwrotna. Konieczność zwrotu występuje wyłącznie w przypadku, gdy funkcjonariusz Służby Więziennej zostanie zwolniony ze służby przed upływem 15 lat tej służby, z wyłączeniem funkcjonariuszy, którzy przed upływem tego okresu nabyli prawo do renty inwalidzkiej Służby Więziennej.
Do ustalenia kwoty pomocy finansowej podlegającej zwrotowi przyjmuje się kwotę przyznanego świadczenia waloryzowanego corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalony w ustawie budżetowej, w przypadku gdy obowiązek zwrotu powstał w latach następujących po roku przyznania pomocy finansowej. Na pisemny wniosek funkcjonariusza zwrot pomocy finansowej może nastąpić w ratach (art. 186 ust. 2 i 3 ustawy o Służbie Więziennej).
W związku z powyższym, należy wskazać, że konsekwencją otrzymania przez funkcjonariusza pomocy finansowej jest powstanie po jego stronie przychodu ze stosunku służbowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W przypadku natomiast, gdy zajdzie okoliczność powodująca obowiązek zwrotu otrzymanej uprzednio pomocy finansowej należy zwrócić uwagę na postanowienia art. 26 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika.
Przepis ten zatem stanowi postawę prawną odliczenia od dochodu dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika.
Dokonanie zwrotu pomocy finansowej można uznać za zwrot nienależnie pobranego świadczenia, którego „nienależność” jest spowodowana niespełnieniem warunku dotyczącego stażu w Służbie Więziennej. Jednakże odliczeniu na podstawie tej regulacji podlegać będzie wyłącznie równowartość otrzymanej kwoty pomocy finansowej (łącznie z podatkiem), tj. bez kwot waloryzacji, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej. W przypadku, gdyby kwota dokonanego w roku podatkowym zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przekroczyła kwotę dochodu, nadwyżka może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych (art. 26 ust. 7h ustawy).
Stanowisko Wnioskodawcy jest więc prawidłowe.
Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywiste stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywało się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.
Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.
Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:
  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).
Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.
(10-03-2019, 17:10 )dar33 napisał(a): [ -> ]Dzien dobry. W piątek byly wyplacane 13. I w tym rzec nie otrzymalem jej, poniewaz zostalem zatrudniony 2 lipca 2018 roku. I przez ten jeden dzien niestety nie moge liczyc na polowe 13. Mam pytanie: Czy maja do tego prawo? Tym bardziej, ze 1 lipca wypadal w niedziele.Prosil bym o pomoc, bo kazdy wie ile zarabia poczatkujacy funkcjonariusz. Jutro w finansowce chcialbym miec solidne argumenty do przedstawienia. Dziekuje i czekam na pomoc

Jeśli na kacie mianowania masz 2 lipca, to nic na to nie poradzisz. A od roztrząsania kwestii czy ci się należy, czy nie są raczej kadry, finanse są odpowiedzialne za wypłatę.
(11-03-2019, 13:12 )Bartek napisał(a): [ -> ]Witam, mam pytanie, jak technicznie rozwiązujecie to, że skazany przebywając na urlopie wypoczynkowym ma prawo do korzystania np. z dodatkowego widzenia?? Jest pieczątka Dyrektora, że skazany ma uprawnienia, ale co dalej? Ksero decyzji na sale widzeń czy jak? Czy w formie wniosku nagrodowego? Jak to działa u Was w jednostkach?

Jak się należy to ma i tyle. Ktoś przyjedzie to jakiś f-sz zrobi widzenie  i tyle.  O co kaman
(07-03-2019, 19:55 )Polak mały napisał(a): [ -> ]Projekt "Emerytura plus" będzie w czwartek skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Plan zakładający wypłatę "trzynastki" dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, ma obowiązywać od 1 maja. Obejmie blisko 10 mln osób.
Szybko poszło,a sprawa naszych podwyżek od listopada nie może być skierowana do konsultacji społecznych.Żenada,jak jesteśmy traktowani.
Jak napisałeś 10 mln. nas jest mniej, emeryci to większy elektorat. Przed planowanymi, obiecanymi podwyżkami zrobiłem screena z tego co obiecali wrzucę, jak będzie kasa na koncie - będzie zdziwienie. Pozdrawiam.
co z awansami na ODDZIAŁOWYCH? na starszych były więc może czas na nas? tym bardziej, że ludzie czekają po kursie po 5,6 lat...
Ciekawe kiedy ruszy sprawa podwyżek dla pracowników cywilnych...
(12-03-2019, 14:23 )olee napisał(a): [ -> ]Nadal cisza w sprawie PODWYŻEK  :/

Będzie jak ostatnio, podwyzki będą gdy ktoś upomni się o nie z mównicy sejmowej. Wtedy zrobił to posel Budka. Pieniądze i przepisy w dwa dni się znalazły.
(12-03-2019, 21:10 )MajorBieńZeStopniemMajora napisał(a): [ -> ]
(11-03-2019, 13:12 )Bartek napisał(a): [ -> ]Witam, mam pytanie, jak technicznie rozwiązujecie to, że skazany przebywając na urlopie wypoczynkowym ma prawo do korzystania np. z dodatkowego widzenia?? Jest pieczątka Dyrektora, że skazany ma uprawnienia, ale co dalej? Ksero decyzji na sale widzeń czy jak? Czy w formie wniosku nagrodowego? Jak to działa u Was w jednostkach?

Co to wgl za pytanie? Czy Ty na prawdę jesteś funkcjonariuszem i masz pojęcie o swojej pracy? Co ma urlop "osadzonego" do widzenia i wniosku nagrodowego? Nic dziwnego że tak nas postrzegają..

Bez komentarza, FUNKCJONARIUSZU...
dotyczy :  zwrot pomocy mieszkaniowej.
Z tego co mi wiadomo, to mimo że w Ustawie napisali, że trzeba mieć 15 lat SW, żeby nie oddawać pomocy mieszkaniowej,
to mimo wszystko nie oddaje się tych "50tysięcy", gdy przechodzimy na emeryturę (nawet jeśli mamy np. 14 lat SW + 1 wojska).
Oczywiście w sytuacji gdy Ktoś zwalnia się np. po 5 latach, raczej nie ma ratunku i zwrócić trzeba.....  no chyba, że Dyrektor Jednostki się
zlituje albo bardzo Kogoś lubi, bo pewnie jest możliwość, że w "wyjątkowych okolicznościach" można odstąpić od zwracania pieniędzy ;-)

Prośba do ADMINISTRATORA:
czy może Pan Administrator opublikować na stronach księgi lub na stronie www.nszzfipw.org.pl
pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej BPR.023.129.2016.RP z dnia 08 lutego 2017roku
adresowane do Dyrektorów Okręgowych Służby Więziennej.

W piśmie tym Centralny zarząd wyjaśnia wszystkie niejasności
związane z: "zwrotem otrzymanej pomocy w sytuacji przejścia na emeryturę".
Czy administrator może wypowiedzieć sie w temacie który opisał kolega astarot dotyczącym kwot podwyżki .Bo jesli to prawda co pisze to wygłąda na to ,ze ktoś robi nas w konia i to mocno.
Witam!!! Chciałbym zapytać, jaka jest sytuacja w waszych jednostkach jeśli chodzi o odbiór nadgodzin!!! Czy musicie na piśmie prosić Pana Dyrektora o wolne z nadgodzin bo inaczej nie dostaniecie, czy może jesteście na siłę zbijani z owych wypracowanych nadgodzin, bo będą za nie płacili!!!!Dla tego, że Pan Dyrektor Generalny wydał nieoficjalne polecenie obniżenia w dyżym stopniu tych godzin!!!jak jest u was!!!!zobaczymy czy ten post się pojawi!!!!
Mój ZK zlikwidowano zostałem przeniesiony do innej jednostki (jako jeden z setek funkcjonariuszy w kraju) teraz dowiaduje się że chcą zabrać mi zabrać świadczenia wynikające z ustawy. My grupą idziemy do sądu. Proszę piszcie o podobnych przypadkach- jest nas naprawdę dużo.
Szanowny Panie Dyrektorze Generalny SW skoro jest Pan odpowiedzialny za politykę kadrową to rozumiem ,że kolejny raz podpisał się Pan pod tym, żeby przy okazji szumnie zapowiadanych awansów i podwyżek dodatków (okazało się, że ok. 20 zł na osobę) z funkcjonariuszy robić idiotów i traktować ich jak stado baranów. Takie traktowanie ludzi w służbie bardzo szybko się na Panu zemści, powiem więcej, już zaczyna się mścić.

Jestem starszym inspektorem, mam obecnie 15 lat służby i od prawie 6 lat oczekiwałam na awans. W zeszły poniedziałek Dyrektor jednostki powiadomił mnie  i pogratulował ze względu na to, że za kilka dni otrzymam awans na specjalistę (awans z 12 na 15 grupę zaszeregowania, maksymalny stopień majora), może to tylko ok. 60 zł ale nie o pieniądze chodzi tylko o to,że bardzo się ucieszyłam bo poczułam się w jakiś tam sposób doceniona. Minęły trzy kolejne dni i Dyrektor powiadomił mnie, że CZSW zdecydował, że osoby które na koniec 2017 roku nie miały 15 lat służby awansów nie otrzymają ale tu ciekawostka. Awansu nie otrzymają wszystkie działy poza penitencjarnym gdzie wychowawcy otrzymają awanse na starszych wychowawców, a psycholodzy na starszych psychologów (również awanse z 12 na 15 grupę) mimo, że maja mniej lat służby i nie ma tu obostrzenia dotyczącego 15 lat służby przed końcem 2017 roku. Mój Dyrektor dodał, że zarównano on, jak i pozostali Dyrektorzy jednostek byli bardzo zaskoczeni taką decyzją ponieważ jest ona rażąco niesprawiedliwa i niezrozumiała.

Panie Dyrektorze Generalny dlaczego już nie pierwszy raz dzieli Pan funkcjonariuszy z poszczególnych działów na lepszy i gorszych? Dlaczego Dyrektorzy jednostek i kierownicy działów nie mogli zdecydować kto zasłużył na awans, a kto nie? Po co się starć w tej patologicznej służbie skoro awanse dostaje każdy jak leci? Czemu pod uwagę nie jest brana ocena wykonywanej pracy, czy choćby opinia służbowa? Czy w okręgowych inspektoratach i centralnym zarządzie też był wymóg 15 lat w służbie na koniec 2017 roku, żeby dostać awans (to akurat pytanie retoryczne)? 
Rozumiem, że subiektywnie i arbitralnie zdecydował Pan, że tym dajemy, a tym nie bo nie. Rozumiem też, że potrzebne są oszczędności na nowo otwieraną „wyższą uczelnie”, no bo przecież niedawno powołany Rektor-Komendant z takimi zasługami dla służby nie może mało zarabiać.

Jako, że sama jestem związkowcem to mam pytanie do strony związkowej czy w jakikolwiek sposób interweniowała ze względu na zaistniałą sytuację, może administrator strony coś wie?

PS
Gratuluję wszystkim funkcjonariuszom, którzy zasłużyli na otrzymane awanse swoją wzorową postawą i zaangażowaniem w wykonywanie obowiązków służbowych. Innym, którzy nie zasłużyli, a otrzymali awanse też gratuluję, kolejny raz Wam się udało (wcześniej dodatki 400, 500, 600 w zależności od korpusu, a nie od stanowiska i zakresu obowiązków - tak jak powinno być) .
(13-03-2019, 13:25 )astarot napisał(a): [ -> ]Witam,
rozpoczyna się legislacja projektu podwyżki poprzez wzrost mnożnika, ok ale:
obiecano średnio 650,00 brutto
a w projekcie:
starszy strażnik teraz (mnożnik 3,28) czyli 2074,00 zasadniczej, po podwyżce (mnożnik 3,71) 2346,00 - różnica 272,00 ??
oddziałowy (mnożnik 3,28) czyli 2321, po podwyżce (mnożnik 3,71) 2625,00 - różnica 304,00 ??
To takie podwyżki dla większości Smile Chyba ktoś tu robi kogoś w ...

Proponuję poczekać na wydanie rozporządzenia, ma wyjść dla każdego 520 zł brutto + wysługa i tyle będzie. Wyliczenia bazujące na samym mnożniku mijają się z celem. Jest jeszcze mnożnik przeciętnego wynagrodzenia dla każdej grupy zaszeregowania i to zapewne nim zostanie "dokonana" podwyżka.
koledzy i koleżanki takie małe pytanko. Korzysta ktoś z abonamentu telefonii media no limit dla ubezpieczonych w Ergo Hestia? Cena wygląda strasznie interesująco, pytanie czy są jakieś problemy z działaniem i jak to w ogóle hula.
(14-03-2019, 14:02 )ktoś napisał(a): [ -> ]co z awansami na ODDZIAŁOWYCH? na starszych były więc może czas na nas? tym bardziej, że ludzie czekają po kursie po 5,6 lat...

NO WŁAŚNIE, U MNIE W JEDNOSTCE AWANSE OTRZYMALI STRAŻNICY NA STARSZYCH STRAŻNIKÓW i ODDZIAŁOWI NA STARSZYCH ODDZIAŁOWYCH. A CO ZE STARSZYMI STRAŻNIKAMI ???!!! KIEDY AWANS NA ODDZIAŁOWEGO ???!!! Jestem 4 lata po kursie oddziałowych i BLACHA!!! Dostałem info z Kadr że STARSI STRAŻNICY będą mieli awanse na ODDZIAŁOWYCH, jak będą funkcjonariusze odchodzić na emeryturę, to wtedy będziemy "wskakiwać" na ODDZIAŁOWEGO. PRZECIEŻ TO SIĘ W PALE NIE MIEŚCI. Z awansami na stanowisku przeskoczyło mnie już kilku młodszych ode mnie służbą funkcjonariuszy. Teraz część z nich dostało STARSZEGO ODDZIAŁOWEGO a ja dalej na STARSZYM STRAŻNIKU. Przez takie "awanse" stoję ze stopniem. Na początku przyszłego roku powinienem mieć SIERŻANTA SZTABOWEGO, a tak? WIECZNY SIERŻANT! WSTYD DO PRACY PRZYCHODZIĆ!!! Może coś ADMINISTRATOR wie jak właściwie powinno być z tymi awansami?
U MNIE W JEDNOSTCE AWANSE OTRZYMALI STRAŻNICY NA STARSZYCH STRAŻNIKÓW i ODDZIAŁOWI NA STARSZYCH ODDZIAŁOWYCH. A CO ZE STARSZYMI STRAŻNIKAMI ???!!! KIEDY AWANS NA ODDZIAŁOWEGO ???!!! Jestem 4 lata po kursie oddziałowych i BLACHA!!! Dostałem info z Kadr że STARSI STRAŻNICY będą mieli awanse na ODDZIAŁOWYCH, jak będą funkcjonariusze odchodzić na emeryturę, to wtedy będziemy "wskakiwać" na ODDZIAŁOWEGO. PRZECIEŻ TO SIĘ W PALE NIE MIEŚCI. Z awansami na stanowisku przeskoczyło mnie już kilku młodszych ode mnie służbą funkcjonariuszy. Teraz część z nich dostało STARSZEGO ODDZIAŁOWEGO a ja dalej na STARSZYM STRAŻNIKU. Przez takie "awanse" stoję ze stopniem. Na początku przyszłego roku powinienem mieć SIERŻANTA SZTABOWEGO, a tak? WIECZNY SIERŻANT! WSTYD DO PRACY PRZYCHODZIĆ!!! Może coś ADMINISTRATOR wie jak właściwie powinno być z tymi awansami?
Ale zeby nieoddawac pomocy mieszkaniowej to 15 lat służby czy 15 lat służby SW???
(18-03-2019, 16:39 )EMKA napisał(a): [ -> ]U MNIE W JEDNOSTCE AWANSE OTRZYMALI STRAŻNICY NA STARSZYCH STRAŻNIKÓW i ODDZIAŁOWI NA STARSZYCH ODDZIAŁOWYCH. A CO ZE STARSZYMI STRAŻNIKAMI ???!!! KIEDY AWANS NA ODDZIAŁOWEGO ???!!! Jestem 4 lata po kursie oddziałowych i BLACHA!!! Dostałem info z Kadr że STARSI STRAŻNICY będą mieli awanse na ODDZIAŁOWYCH, jak będą funkcjonariusze odchodzić na emeryturę, to wtedy będziemy "wskakiwać" na ODDZIAŁOWEGO. PRZECIEŻ TO SIĘ W PALE NIE MIEŚCI. Z awansami na stanowisku przeskoczyło mnie już kilku młodszych ode mnie służbą funkcjonariuszy. Teraz część z nich dostało STARSZEGO ODDZIAŁOWEGO a ja dalej na STARSZYM STRAŻNIKU. Przez takie "awanse" stoję ze stopniem. Na początku przyszłego roku powinienem mieć SIERŻANTA SZTABOWEGO, a tak? WIECZNY SIERŻANT! WSTYD DO PRACY PRZYCHODZIĆ!!! Może coś ADMINISTRATOR wie jak właściwie powinno być z tymi awansami?

Ogólnie awanse były realizowane dla osób, które spełniały wymogi formalne na dzień 31.12.2017 r. Może po prostu brakowało Ci stażu czy coś w tym guście.
Do EMKA
Z tego co wiem to nie tylko u mnie w jednostce ale w innych też awanse dostali wszyscy którzy spełniali wymagania do końca 2017r. Także dziwna sytuacja i chyba tylko u ciebie w jednostce. Idź do przełożonego, zapytaj, napisz raport z prośbą o wyjaśnienie zobaczysz co ci odpiszą.

PS. Sorki nie wszyscy dostali brak awansów z STARSZYCH INSPEKTORÓW NA SPECJALISTĘ jeśli się nie ma min 15 lat w służbie Smile ot takie widzi mi się.
a dllaczego pisze pan ma byc 520 brutto jak wyraznie było mówione 655 brutto Smile
(18-03-2019, 16:59 )Munioo napisał(a): [ -> ]Ale zeby nieoddawac pomocy mieszkaniowej  to 15 lat służby czy 15 lat służby SW???

15 lat służby. Możesz służyć wcześniej w Policji, Wojsku czy w innej służbie, w sumie jak masz 15 lat służby, to nie zwracasz pomocy finansowej. Odpowiednią interpretację przepisów dotyczących tego problemu wydał swojego czasu CZSW.
(18-03-2019, 14:08 )rafal761 napisał(a): [ -> ]koledzy i koleżanki takie małe pytanko. Korzysta ktoś z abonamentu telefonii media no limit dla ubezpieczonych w Ergo Hestia? Cena wygląda strasznie interesująco, pytanie czy są jakieś problemy z działaniem i jak to w ogóle hula.

Korzystam ja i kilka jeszcze osób. REWELACJA! POLECAM!
Jeśli podwyżki mają być po mniej więcej równo to potrzebne są dwa rozporządzenia. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej i 2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie upoważnienia zasadniczego funkcjonariuszy SW. Nie liczcie jednak, że podwyżka będzie 1 kwietnia. W 2016 1 Rozporządzenie uchwalono w kwietniu a 2 w maju i dopiero wypłacono kasę. Ps. Oba rozporządzenia uchwalono ponad miesiąc od ukazania się projektu.
(18-03-2019, 9:37 )BartekS napisał(a): [ -> ]
(13-03-2019, 13:25 )astarot napisał(a): [ -> ]Witam,
rozpoczyna się legislacja projektu podwyżki poprzez wzrost mnożnika, ok ale:
obiecano średnio 650,00 brutto
a w projekcie:
starszy strażnik teraz (mnożnik 3,28) czyli 2074,00 zasadniczej, po podwyżce (mnożnik 3,71) 2346,00 - różnica 272,00 ??
oddziałowy (mnożnik 3,28) czyli 2321, po podwyżce (mnożnik 3,71) 2625,00 - różnica 304,00 ??
To takie podwyżki dla większości Smile Chyba ktoś tu robi kogoś w ...

Proponuję poczekać na wydanie rozporządzenia, ma wyjść dla każdego 520 zł brutto + wysługa i tyle będzie. Wyliczenia bazujące na samym mnożniku mijają się z celem. Jest jeszcze mnożnik przeciętnego wynagrodzenia dla każdej grupy zaszeregowania i to zapewne nim zostanie "dokonana" podwyżka.


Jak kolega napisał, trzeba czekać :Smile Tylko jak długo jeszcze mamy czekać  Sad    Undecided
(18-03-2019, 16:59 )Munioo napisał(a): [ -> ]Ale zeby nieoddawac pomocy mieszkaniowej  to 15 lat służby czy 15 lat służby SW???

15 więzienia trzeba  mieć pozdro
(19-03-2019, 11:04 )ZIBI napisał(a): [ -> ]a dllaczego pisze pan ma byc 520 brutto jak wyraznie było mówione 655 brutto Smile

Dlatego, że 655 pln brutto jest liczone z trzynastką i wzrostem dodatku za wysługę lat, która wprost wynika z wyższego uposażenia zasadniczego

655x12/13 = ~604 PLN brutto miesięcznie z wysługą.

A że jeden wysługi ma 0% inny 20% itd to wychodzi dla wszystkich do podstawy 520 PLN brutto - dokładnie tak samo wygląda to w MSWiA


(19-03-2019, 12:28 )Harry Hole napisał(a): [ -> ]Jeśli podwyżki mają być po mniej więcej równo to potrzebne są dwa rozporządzenia. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej i 2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie upoważnienia zasadniczego funkcjonariuszy SW. [...]

No to chyba "gdzieś tam" się procedują dwa
1. Pod numerem RD480 - Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej - https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r336953...j-sta.html - który zakłada podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej do 3,71

2. Pod numerem B444 - Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321359/ - który zmienia mnożmniki

Przynajmniej ja to tak rozumiem.
olee przypominam Tobie ,że w czasie strajków była mowa 655zł brutto!!!
Więc się pytam co stało się od czasu strajku ,że z kwoty 655zł zrobiła się nagle kwota 520zł brutto na etat?!
Dlaczego przechodzimy do porządku dziennego nad tym i na to się godzimy żeby odejmowano nam 135zł od wywalczonej kwoty?!
(16-03-2019, 19:36 )Jacek napisał(a): [ -> ]Mój ZK zlikwidowano zostałem przeniesiony do innej jednostki (jako jeden z setek funkcjonariuszy w kraju)   teraz dowiaduje się że chcą zabrać mi zabrać świadczenia wynikające z ustawy. My grupą idziemy do sądu. Proszę piszcie o podobnych przypadkach- jest nas naprawdę dużo.

Witam. Ludzie nie dajcie robić z siebie wariatów odnośnie równoważnika za brak mieszkania należnego dla osób przeniesionych z  urzędu do pełnienia służby do innej miejscowości i składajcie sprawy do sądów. Ustawa wskazuje, kiedy się należy a nie jakieś wywody w formie pisma  i na podstawie tego wydawane są pochopnie decyzje niezgodnie z ustanowionym prawem. Zabieranie równoważników za brak mieszkania Funkcjonariuszom przeniesionym z urzędu  do pełnienia służby do innej miejscowości jest łamaniem praw ustawowych. Gdyby uznać wbrew ustawie że art. 178 ust. 2 odnosi się do art 178 ust.1 to po pierwsze ust. 2 jest niepotrzebny a po drugie ust. 1 zawiera dwa podpunkty i dlaczego w takim wypadku dyskryminuje się osoby z miejscowości pobliskiej a nie dyskryminuje się osób, którzy otrzymali pomoc mieszkaniową. Czyli tym przeniesionym dalej np do OISW, CZSW  nie zabierzemy mimo że otrzymali pomoc a tym na miejscu zabrać ponieważ miejscowość pobliska. Następna sprawa czy Ustawa o Służbie Więziennej zmieniła się w tej kwestii na przełomie tego roku. Nic nie czytałem w tym względzie. Czyli idąc dalej. Przez lata obowiązywała i nagle przestała obowiązywać. Czyli co z równoważnikiem który brano przez lata. Wnioski wysuwają się same. Funkcjonariusz, którego stosunek służbowy ulega zmianie, poprzez przeniesienie z urzędu do pełnienia służby do innej miejscowości, nabywa prawo do równoważnika z tytułu braku lokalu. Prawo do równoważnika istnieje również, gdy Funkcjonariusz zajmuje lokal w dotychczasowym miejscu pełnienia służby,  a do nowego miejsca pełnienia służby dojeżdża. Równoważnik przysługuje do czasu, gdy Funkcjonariusz w nowym miejscu pełnienia służby nie otrzyma pomocy finansowej na uzyskanie lokalu lub nie przydzieli się mu lokalu mieszkalnego, bądź kwatery tymczasowej. Bez znaczenia dla posiadania prawa do równoważnika w przypadku Funkcjonariuszy przeniesionych z urzędu, jest okoliczność otrzymania pomocy finansowej lub przydział mieszkania w starym miejscu pełnienia służby. Prawo to ma być zachowane również wówczas,   gdy   dotychczasowe   miejsce   pełnienia   służby   stanowi   miejscowość   pobliską. Równoważnika   nie   otrzyma   jednakże  Funkcjonariusz,   który   jest   przeniesiony   w   obrębie miejscowości   pełnia   służby. 
Hej, nas też wyrolowali z równoważnikiem za brak mieszkania. Najpierw przyznali, bo się należy zgodnie z Ustawą o SW, a teraz po prostu zabrali, bo pewnie brakuje pieniędzy na podwyżki. Skandal !!! My już złożyliśmy pozwy do sądu.
(19-03-2019, 17:35 )Starszy Pan napisał(a): [ -> ]
(18-03-2019, 16:59 )Munioo napisał(a): [ -> ]Ale zeby nieoddawac pomocy mieszkaniowej  to 15 lat służby czy 15 lat służby SW???

15 więzienia trzeba  mieć pozdro

Starszy Panie! Nie siej fermentu! Należy mieć tylko uprawnienia emerytalne. Lata służby w różnych formacjach sumują się. Także np. 5 lat w Zawodowej Służbie Wojskowej + 5 lat w Policji + 5 lat w SW = 15 lat służby i wtedy nie zwraca się pomocy mieszkaniowej.
Co sądzicie o takich awansach: ,,jeżeli nawet raz złożyłeś dobrowolną informacje do dyrektora, iż odchodzisz z SW w przyszłym roku, to nie masz co liczyć na cokolwiek i bujaj się do stycznia 2020" . Nawet jeżeli chciałbym dalej pracować to lipa, bo nic mnie tu nie czeka, wielkie ZERO, no bo po co inwestować w gościa który się zdeklarował. Ale jak się nie deklarować dobrowolnie skoro nic z Tobą nie robią - TRWASZ i nic więcej, zero awansu i otwartej drogi (bo były blokady) a teraz ? Młody 6 lata służby i 600 stówek dodatku, stary 21 lat nienagannej służby 650 to normalne? Takie tam głośne myślenie, ale zarazem fakt z mojej jednostki. Też macie takie info o zasadach awansów dla doświadczonych w służbie?
Modernizacja i co dalej? Co ten mjr za głupoty o podwyżkach w tym filmie opowiada?! Jakie tyś. zł w tym roku?!!!
Na razie nie ma nic.Miało być 655zł będzie mniej.Skad on weźmie ten tyś. zł w tym roku?
Chyba,ze mówimy o podwyzkach w CZ-ecie.Tam pewnie tyle będzie.
Nowe mundury "mamy" tak ale CZ-et nie my zwykli funkcjonariusze.My pewnie jeszcze długo ich nie zobaczymy.
Co za propaganda.A potem ludzie to słuchaja i sie dziwią -co wy chcecie przecież wszystko dostajecie?!
Znowu zostaliśmy poróżnieni tymi awansami!!! Ale skłóconym tłumem lepiej se rządzi. Super ,że są awanse itd nareszcie coś się ruszyło ,ale na moim przykładzie kolejny raz się przekonuje że dupa boli od tego jak nas .... Ktoś kto robi robotę a ma jakieś śmieszne stanowisko, które nie było przewidziane do awansu nie awansował na to które wykonuje ,mało tego podobno jak nie dostałeś awansu to mieli dać dodatek,a tutaj też niespodzianka nie dla mnie :-)
Gdzie można zapoznać się z projektem nowelizacji ustawy o SW? Z tego co wiem, szczegóły tego projektu przedstawiła strona służbowa związkom. Poznamy szczegóły czy to tajemnica i niespodzianka?
A co z Rozporządzeniem w sprawie podwyżek dla pracowników cywilnych? Wink
Fajne te awanse takie nie za uczciwe. Już mówię dlaczego. Pracuje na oddziale od 4 lat na starszym strażniku a osoby które której pracują dostali starszych oddzialowych bo to oni mieli zaległe awanse a nie ja.
Przecież ta służba to taki cyrk że szkoda słów. Człowiek sobie myśli że większego cyrku być nie może a tu z roku na rok coraz bardziej pokazują jak się myliłem
(23-03-2019, 8:59 )Człowiek z lasu napisał(a): [ -> ]Znowu zostaliśmy poróżnieni tymi awansami!!! Ale skłóconym tłumem lepiej se rządzi. Super ,że są awanse itd nareszcie coś się ruszyło ,ale na moim przykładzie kolejny raz się przekonuje że dupa boli od tego jak nas .... Ktoś kto robi robotę a ma jakieś śmieszne stanowisko, które nie było przewidziane do awansu nie awansował na to które wykonuje ,mało tego podobno jak nie dostałeś awansu to mieli dać dodatek,a tutaj też niespodzianka nie dla mnie :-)

Ja mam to samo, starszy strażnik mnie minął o miesiąc, znowu będzie trzeba czekać dwa lata...
Dodatki rozdawali uznaniowe, nie dostałem, mało tego, dowódca miał wybrać po 5 osób ze zmiany i najlepsze jest to, że byłem na tej liście  Big Grin Big Grin Big Grin

Później się dziwią, że młodzi uciekają, niech tak dalej robią  Undecided
[quote="cywil555" pid='1952' dateline='1553532512']
A co z Rozporządzeniem w sprawie podwyżek dla pracowników cywilnych? Wink
[/quote
Z tego co słyszałam to do podwyżki dla cywili nie potrzeba żadnego rozporządzenia. Więc czekamy chyba jak uchwała podwyżki dla f-szy.
Prośba do ADMINISTRATORA:
czy może Pan Administrator opublikować na stronach księgi lub na stronie http://www.nszzfipw.org.pl
pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej BPR.023.129.2016.RP z dnia 08 lutego 2017roku
adresowane do Dyrektorów Okręgowych Służby Więziennej.
Pomoc mieszkaniowa dalej niema jednoznacznej opinii co do zwrotu.